Missade berätta att bygglov saknades för verandan

Det är alltid lätt att förstå Länstyrelsens överväganden och uppdrag.

Länsstyrelsen bedömning är samstämmig med Söderköpings stadsarkitekts yttrande samt det oberoende antikvariska sakkunnigutlåtandet som kommunen tagit fram, skriver Liberalerna i Söderköping genom Inga-Lill Östlund och Patrik Wåtz.

Länsstyrelsen bedömning är samstämmig med Söderköpings stadsarkitekts yttrande samt det oberoende antikvariska sakkunnigutlåtandet som kommunen tagit fram, skriver Liberalerna i Söderköping genom Inga-Lill Östlund och Patrik Wåtz.

Foto: Louise Åsenheim

Debatt2023-02-22 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Hoppas länsstyrelsens klåfingriga beslut rättas till" NT 8/2

I en debattartikel NT läser vi att majoritetens ledande politiker i Söderköpings kommun ifrågasätter Länsstyrelsens beslut ifråga kommunens detaljplan för fastighet Löjan 1 samt upphävt bygglov gällande inglasning av Söderköpings Brunn veranda. 

När det gäller fastigheten Löjan i Söderköping så bedömer Länsstyrelsen att detaljplanen kan anpassas så att en biotopskyddad allé kan bevaras och att det därmed saknas särskilda skäl för dispens. Denna bedömning delas av Mark- och miljödomstolen som avvisade kommunens överklagande och avslog markägarens. Avseende det upphävda bygglovet av Söderköpings Brunn veranda har Länsstyrelsen bedömt att åtgärderna strider mot förvanskningsförbudet och varsamhetskravet enligt plan- och bygglagen.(artikel 14/2 NT) 

Den politiska majoriteten har utifrån detta kallat Länsstyrelsens hanterande som klåfingrigt. Man undrar vad syftet är med denna artikel? Försöker den politiska majoriteten förklara för Söderköpings invånare varför bostadsbyggande dröjer eller att företag har problem med bygglov och att skulden finns att finna hos Länsstyrelsens handläggande? Eller försöker man påverka Länsstyrelsens handläggande genom att skapa en opinion? 

Vi kan bara konstatera att vi har ledande politiker som ifrågasätter Länsstyrelsens övervägande och uppdrag i de ärenden som har nämnts. De säger att de med begränsad kunskaper anser att inglasning har gjorts varsamt. När det gäller inglasning av verandan så anser man att regler har följts och hoppas att mark- och miljödomstolen i detta fall rättar till Länsstyrelsens beslut som de tycker andas klåfingrighet. Vad man missar att nämna är att arbetet med inglasning gjordes av fastighetsägare utan bygglov och att kommunen i efterhand beviljade bygglov. 

Man kan ju tycka att det är märkligt att aktuell fastighetsägare inte känner till att det krävs bygglov för inglasning av verandan! Länsstyrelsen bedömning är samstämmig med Söderköpings stadsarkitekts yttrande samt det oberoende antikvariska sakkunnigutlåtandet som kommunen tagit fram.  

Avseende detaljplan för Löjan 1 så benämner man fastigheten som en villatomt och det är vad det också är, det vill säga en areal på cirka 1000 kvadratmeter i villaområdet utmed Viggebyvägen. Föreslagen detaljplan handlar om att kunna bygga 15 lägenheter i ett fyra våningshus med höjd 17,5 m och här får ingen biotopskyddad allé plats. Förändringen av detaljplan är kontroversiell utifrån denna omfattning. 

Undertecknade politiker har full tillit och respekt för Länsstyrelsens handläggande och uppdrag. Vi ser inte Länsstyrelsen som ett hot utan som en resurs att diskutera med innan man vidtar åtgärder när det gäller renoveringar både exteriört och interiört.