Hur var det nu med tidsaspekten?

När skulle Holmens planerade vindkraftspark ”närapå fördubbla Norrköpings elproduktion och på riktigt bidra till att sänka elpriserna”?

Att en vindkraftsetablering görs där det råder gynnsamma vindförhållanden, är viktigare än att den sker på Holmens mark i Norrköpings kommun, skriver Hans Kindstrand.

Att en vindkraftsetablering görs där det råder gynnsamma vindförhållanden, är viktigare än att den sker på Holmens mark i Norrköpings kommun, skriver Hans Kindstrand.

Foto: Nicklas Kihlberg

Debatt2022-10-24 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Dålig klimat- och näringslivspolitik från högern och SD" NT 19/10

Den som söker tillstånd till en miljöfarlig verksamhet måste ha den kunskap som behövs. [1] Det har nu gått två år från det att vi som bor runt Klintaberget bjöds in till samråd av Holmen. Under den tid som därefter gått, har Holmen inte förmått att presentera en tillståndsansökan som svarar mot regelverkets krav. Om ansökan skulle prövas idag i det skick den idag befinner sig skulle den med stor sannolikhet avvisas. En förutsättning för miljötillståndet är att länsstyrelsen fungerar som ”Holmens konsult” för att ansökan skall bli komplett. Den kompletteringen kommer att ta tid.

Att en vindkraftsetablering görs där det råder gynnsamma vindförhållanden, är viktigare än att den sker på Holmens mark i Norrköpings kommun. Den insikten kom Holmen fram till långt efter samrådsinbjudan. För att fylla denna kunskapsbrist ansökte Holmen för en tid sedan om att få utföra vindmätarmaster vid Högsjö i Finspång och vid Klintaberget i Norrköping. 

Något slutligt tillstånd har ännu inte lämnats för någon av dessa master. Den ansökan som avsåg Högsjö var emellertid så undermålig att mark- och miljödomstolen nyligen i en dom återförvisade ärendet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.[2] Ingenting tyder på att ansökan om att få uppföra en vindmätarmast vid Klintaberget kommer att få annan utgång.

Huruvida det vid Klintaberget råder tjänliga vindförhållanden för den planerade gruppstationen vet vi fortfarande ingenting – trots att den frågan borde ha varit utredd redan före samrådsinbjudan för två år sedan.

Från vindindustrins sida vill man gärna göra gällande att de långa handläggningstiderna för vindkraftsetableringar beror på byråkratiskt krångel och senfärdig handläggning hos domstolar och myndigheter. Så är emellertid inte fallet. Som exemplet med Holmens projekt vid Klintaberget visar, beror tidsutdräkten till stor del på ofullständiga utredningar som i sin tur beror på bristande kunskap hos vindkraftsexploatören. 

Från politiker, som fullt ut tagit till sig vindindustrins reklambudskap, hörs allt oftare att vindkraft kan etableras här och nu, och att ny kärnkraft kanske inte är på plats före 2032. 

Holmen har i sin MKB begärt en tid om sju år att få bygga och driftsätta den planerade gruppstationen vid Klintaberget räknat från att det finns ett lagakraftägande tillståndsbeslut eller en lagakraftägande dom. Det innebär konkret att Holmens projekterade gruppstation vid Klintaberget är planerad att vara i drift och leverera el tidigast 2032. 

[1] MB 2 kap 1 § ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet”. 

[2] VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2022-10-19 meddelad i Mål nr M 2097-22