Varför vilja begränsa tjänstemännens handlingsutrymme?

Sophia Jarl (M) säger i en artikel att Moderaterna, vid ett maktskifte, kommer ändra på riktlinjerna för vad som gäller för tjänstemän och det kommer innebära problem för tjänstemän som inte följer detta.

Insändare 3 september 2022 16:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Så vill partiet få väljarna att byta sida i kommunvalet" NT 17/8

De som genomför politiska beslut är anställda i förvaltningen det vill säga allt från lärare, ekonomer, enhetschefer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer med mera. Anställda är inte robotar som systematiskt genomför sitt arbete som maskiner utan vanliga människor med en profession i grund och botten. 

Handlingsutrymme är en förutsättning för att kreativa och duktiga medarbetare ska vilja arbeta i Norrköpings kommun. Handlingsutrymme kan också ibland innebära att arbetet inte blir exakt som en politiker tänkt sig men detta utrymme är viktig för att den kommunala organisationen att växa och utvecklas. Om någon medarbetare agerar fel hanteras detta inom ramen för linjeorganisation genom chefer, inte genom politiska beslut och hot om att enskilda medarbetare kommer få problem om politiska beslut inte följs.Samhället växer, barnen blir fler och fler behöver ta hand om våra äldre. Kraven och förväntningar på den offentliga sektorn är stor och förväntas blir större desto fler medborgare som finns i samhället. Duktiga medarbetare idag behöver fler kollegor och att då begränsa tjänstemännens handlingsutrymme riskerar att kompetenta medarbetare istället söker sig till andra närliggande myndigheter eller det privata näringslivet. Det har Norrköpings kommun inte råd med.Medborgare delges ofta en bild av att tjänstemännen styr kommunen och att politiken lämnat ”walk over” till förmån för ett tjänstemannastyre. 

Att styrande politiker inte behöver ta alla beslut själva och ger anställda ett stort förtroende ser jag som en förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet och utveckla kommunen i önskvärd riktning. Att ofta få läsa om tjänstemannastyre på debattsidor och sociala medier från Sophia Jarl (M) är tärande och tråkigt. Jag uppfattar det som att tjänstemännen blir slagträ i en diskussion dom inte har möjlighet att ta utrymme i. Att ta det utrymmet efter ett ev maktskifte verkar inte lämpligt när man antingen bör anpassa sig eller söka sig bort. Beklagligt, minst sagt! 

En politiskt styrd organisation är just en politiskt styrd organisation. Inte en organisation där politiken tar över eller begränsar professionens arbetsuppgifter. Och det kanske är just här Moderaternas och speciellt Sophia Jarls (M) brist på ledarskap blottar sig som mest. 


Före detta kommunanställd
 

Svar direkt

I Norrköpings har Kvartetten tilldelat direktörerna rätten att lägga fram huvudförslaget när vi politiker ska fatta beslut. Det innebär konkret att förslaget, enligt gällande riktlinje, inte på något sätt behöver förankras hos oss förtroendevalda. Sedan måste respektive parti yrka mot tjänstemannaförslaget om man har andra förslag. Tjänstemannaförslaget ställs mot politikernas förslag. Det här gäller oavsett om man är vald att styra eller om man sitter i opposition. Det kanske låter som icke relevant kommunbyråkrati men jag menar att det har avgörande betydelse för folkstyret. 

 

Vårt förslag är att Norrköping istället styrs politiskt där den ledande koalitionen äger huvudförslaget. Då blir tjänstemannens roll att bistå med kunskap för att styra i den riktning politiken pekar. Och då förstår du som läser att den typ av styrning och ledning jag vill införa inte innefattar den dagliga arbetsledningen av enskilda medarbetare eller myndighetsutövning i individärenden. 

Det handlar om beslut som avser strategiska inriktningar, politiska prioriteringar och frågor som väcker stort engagemang hos medborgare. Jag tycker det är rimligt att politiken är ytterst ansvarig - för vem ska annars enskilda medborgare ställa till svars när man är missnöjd? Något tjänstemannaansvar finns inte idag. 

 

Och ja - ledande tjänstemän som inte kan ställa upp på en styrmodell där folket i första hand styr kommer varken kunna eller vilja arbeta i organisationen.

 

En ny politisk ledning kommer behöva kompromissa och förhandla om många saker men jag kommer inte ställa mig bakom fyra år till av tjänstemannastyre.

 

Sophia Jarl (M) oppositionsråd Norrköpings kommun


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa