Hur kan det vara ett demokratiskt beslut?

Beslut om nedläggning av busslinje 482 taget enkom på regionekonomiska grunder

Protesterna mot nedläggningen av busslinje 482 fortsätter.

Protesterna mot nedläggningen av busslinje 482 fortsätter.

Foto: Sara Segraeus

Insändare2022-05-05 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I insändare ”Fler får det bättre och andra sämre” hänvisar Michael Cornell (C) och Martin Tollén (S) till att ca 4 500 människor får det sämre när busslinjer, på landsbygden, läggs ner. Ca 2 000 av dessa bor i Vånga socken, som har en växande befolkning sedan 2015.

Kommunen har tomter som planeras att säljas och privata initiativ pågår för att sälja tomter i Vånga.

I Vånga finns två förskolor samt en skola för årskurs F-6, som idag har 13-21 elever i varje klass. Familjer väljer att flytta till Vånga för att det finns en skola i byn. Barnen som bor i Vånga kommer sannolikt att vilja bo kvar till dess de, åtminstone, har passerat gymnasiet. Genom nedläggning av busslinje 482 har dessa barn inte möjlighet att ta sig till ”ett fritt skolval”, gymnasium eller till sommarjobb. Baserat på att en gymnasieutbildning är 3 år kommer nedläggningen drabba ca 40-60 gymnasieungdomar per år, plus de yngre barn som vill göra ett annat skolval (enligt rapporten tio stycken). 

Hur kan nedläggning av bussen anses som ett demokratiskt beslut? 

Politiker har ansvar att ta kloka och demokratiska beslut. Tjänstemän har ansvar för att ta fram relevant beslutsunderlag, som belyser olika perspektiv, för att möjliggöra för politiker att ta kloka och demokratiska beslut. Är tjänstemännens beslutsunderlag bristfälligt är det politikernas ansvar att ifrågasätta och be tjänstemännen komplettera underlaget, innan beslut tas. 

Beslutet, om nedläggning av linje 482, är taget enkom utifrån ett regionekonomiskt perspektiv, baserat på ”Trafikutredning Norrköpings landsbygd 2022” daterad 12 juni 2020. 

Utredningen belyser endast det regionekonomiska perspektivet, där linje 482, med 29% i kostnadstäckningsgrad, inte ens är olönsam enligt rapportens riktmärke om 20 procent. Inga andra perspektiv lyfts i rapporten.

Torsdagen den 28 april samlades drygt 100 Vångabor, däribland flera barn och ungdomar, i Vånga bygdegård och mötte de politiker och tjänstemän, från Region Östergötland, som ansvarat för utredningen, samt beslutet, om nedläggningen av linje 482. 

De boende, och ungdomarna, i Vånga belyste flera perspektiv som inte tagits hänsyn till i Trafikutredningen, och det efterföljande beslutet. Ungdomar redogjorde för att de inte kan ta sig till gymnasieskolan i höst, att de inte haft möjlighet att välja den skola de önskar gå på eller behövt avsluta sitt fria skolval på grund av nedläggningen. 

Således kan det ifrågasättas om inte Trafikutredningen är ett bristfälligt beslutsunderlag? Har politikerna verkligen givits chansen att ta kloka och demokratiska beslut? De perspektiv som är relevanta, och som borde belysts, tillsammans med de regionekonomiska perspektiven, är bland annat: 

Översiktsplaneringsperspektivet

Norrköpings kommuns politiker har angivit Vånga som ”Prioriterad landsbygdsort”… ”Landsbygdsort med bra förutsättningar för lokalisering av bostäder, service och verksamheter på landsbygden. Tillgång till eller potential för god lokaltrafikförsörjning” (Översiktsplan för landsbygden Norrköpings kommun, 19 juni 2017)

Barnperspektivet

Då nedläggningen drabbar, främst, barn och unga bör barnperspektivet, enligt Barnkonventionen belysas. Rapporten konstaterar att resande med linje 482 ”utgörs till största delen av resandekategori Skolelev (41 procent)”  ändå har hänsyn inte tagits till barnperspektivet.

Trafiksäkerhetsperspektivet

Den alternativa busshållplats Regionen hänvisar till är inte en säker skolväg. Det är en 3 km lång 70-väg, som saknar vägren och belysning.

Det demokratiska och det politiska samordningsperspektivet.

Beslutet saknar samordning med kommunen och nationellt fattade politiska beslut. Ska busslinjen läggas ner måste, först, samordning ske mellan kommun och region samt åtgärder vidtas utmed vägen till den alternativa busshållplats Regionen hänvisar till.

Det kan konstateras att regionpolitikerna inte haft en ärlig chans att ta ett klokt och demokratiskt beslut, då beslutsunderlaget varit bristfälligt och saknar alla andra perspektiv, än det regionekonomiska.

Politikerna borde ge tjänstemännen i uppdrag att komplettera utredningen med de perspektiv som politikerna, i en demokrati, har ansvar för att beakta. Efter att en kompletterad trafikutredning gjorts kan ett nytt, mer välgrundat, demokratiskt beslut tas. I avvaktan på detta bör nedläggningen av busslinje 482 skjutas på framtiden. Låt åtminstone morgon- och eftermiddagsturerna gå så att barnen kan ta sig till, och från skola, samt sommarjobb. 

Enligt politikerna, på plats i torsdags, står alla partier bakom beslutet. Detta gör höstens val svårt för landsbygdsborna där många, historiskt, sett Centerpartier som ett självklart val. Om inte C värnar demokratin i landsbygdspolitiska frågor vad ska landsbygdsborna då rösta på i regionvalet i höst?