Vindkraft en medicin med alltför svåra biverkningar

En landbaserad vindkraftsetablering innebär att omgivande fastigheter avsiktligt skadas, skriver Hans Kindstrand, RVNO.
En landbaserad vindkraftsetablering innebär att omgivande fastigheter avsiktligt skadas, skriver Hans Kindstrand, RVNO.

I en insändare ställer Kenneth Malmsborg en mycket viktig och relevant fråga Varför väcker vindkraft så starka känslor? För egen del har jag ett enkelt svar.

Insändare 23 maj 2023 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Varför väcker vindkraft så starka känslor?" NT 16/5

Ett anständigt samhälle förutsätter en anständig rättsordning och en anständig rättstillämpning.

”Liksom det behövs lagar för att upprätthålla en hög moral, krävs det en hög moral för att upprätthålla lagarna”, skrev Machiavelli för drygt 500 år sedan. Det gäller fortfarande. Tråkiga exempel under andra världskriget föranledde segrarmakterna att fundera på vad som behövdes för att i framtiden skydda människor från maktens övergrepp. Resultatet blev 

Den europeriska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna som Sverige ratificerade runt 1950 och är sedan mitten av 1990-talet svensk lag. I den konventionen finns en grundläggande bestämmelse om enskildas egendomsskydd.

”Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser”.

Den här regeln har därefter, med lite olika ordalydelse, inkorporerats bland annat i regeringsformen 2:15 och i EU-stadgan artikel 17.

 

En landbaserad vindkraftsetablering innebär att omgivande fastigheter avsiktligt skadas. Den som vållar skadan avser inte att ersätta den skadelidande vilket är en brist på respekt för enskildas egendom. Även om det primära syftet är ett annat, är det rättslig mening en avsiktlig skada, eftersom den är en förutsebar effekt av vindkraftsetableringen. 

I regeringsformen föreskrivs:

”Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten.”

Med uttrycket: ”expropriation eller något annat sådant förfogande …avses att en förmögenhetsrätt – det vill säga äganderätt eller annan rätt med ett ekonomiskt värde… tvångsvis överförs eller tas i anspråk”.

 

Det här är regler som inte respekteras. I en dom från Mark-och miljödomstolen hämtas följande citat:

”Domstolen förstår att värdeminskningen för den enskilde fastighetsägaren har stor betydelse samt att den bland annat påverkar möjligheten att belåna fastigheter.” Domstolens slutsats blir: ”utifrån den praxis som finns, att det intrång som vindkraftparken kommer att innebära för (NN) med flera får tålas.”

Den regel som domstolen tillämpat kan återges med orden ”ändamålet helgar medlen”, en rättsprincip som inte hör hemma i ett anständigt samhälle. 

 

I ett modernt samhälle måste ibland enskilda intressen stå tillbaka för angelägna samhällsintressen, till exempel anläggningar för energiförsörjning, men det förutsätter att det sker med respekt för enskildas egendom. Den så kallade Incitamentsutredningen (SOU 2023:18) har gripit sig an det här problemet. Utgångspunkten för den utredningen har inte varit att ersätta närboendes skada utan att fördela den vinst som vindkraftsetableringen möjliggör. Jag är för egen del skeptisk till den lösningen. 

 

Som Kenneth Malmsborg så riktigt framhåller ”De flesta av oss har vant oss vid ett liv med gott om billig energi”. De senaste åren med nedsläckning av kärnkraft, som ersatts av vindkraft har ändrat på den förutsättningen. 

Kenneth Malmsborg tar upp en del andra invändningar som jag och RVNO har mot vindkraft. Vindkraft är enligt vår bedömning en medicin med alltför svåra biverkningar. Vad Sverige behöver är en robust energiförsörjning som inte förstör för sin omgivning, och som levererar energi årets alla dagar årets alla timmar. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa