Lyssna på industri och forskning i stället för myter

Vårt mål är att bidra till industrins konkurrenskraft, klimatomställning och arbetstillfällen i Sverige. Men tyvärr lyssnar vissa politiker hellre på myter än på industriledare och forskning när det gäller vindkraft.

Tyvärr lyssnar vissa politiker hellre på myter än på industriledare och forskning när det gäller vindkraft.skriver Helena Nordholm och Per Edström med anledning av projektet Långgrund.

Tyvärr lyssnar vissa politiker hellre på myter än på industriledare och forskning när det gäller vindkraft.skriver Helena Nordholm och Per Edström med anledning av projektet Långgrund.

Foto: Svea Vind Offshore/Jezzica Sunmo

Debatt2023-05-16 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Konsekvensen är att man lägger krokben för grön el, klimatomställning och jobb. Nu behövs ett kunskapslyft och politiker som är villiga att ta till sig fakta och vetenskap.  

Höga elpriser har plågat företag och familjer två vintrar i rad och i valrörelsen debatterades energifrågan konstant. Rysslands invasion av Ukraina har förändrat spelplanen – både Europas energisäkerhet och Sveriges låga elpriser hotas. Just nu ökar industrins elbehov mycket snabbare än utbyggnaden av ny el. Redan 2027 riskerar vi ha underskott (ET1) på el enligt Svenska Kraftnät och Energimyndigheten. 

undefined
LånggrundIndustrins konkurrenskraft försvagas av elbrist och dyr el. Företrädare för SSAB, LKAB, H2 Green Steel och Scania [ET2] har alla meddelat att de behöver mycket mer el inom en snar framtid. Näringslivet är överens om att politiken måste främja ny grön elproduktion för industrins omställning och att bevara och skapa jobb.  

Som tur är inser de flesta politiker att mer el behövs, snabbt. Men samtidigt har vi förvånats över den desinformation som sprids, bland annat i kommunfullmäktigesalar, runt om i landet. Felaktiga, överdrivna eller påhittade uppgifter – ofta hämtade från sociala medier – sprider oro. Oron blir argument för att stoppa miljöprövningen, där vindkraftens eventuella påverkan på människa, djur och natur utreds noggrant. 

Myt: Vindkraft ger lite och dyr el. FAKTA:Sverige har förutsättningar att producera vindkraft till väsentligt lägre kostnad än andra EU-länder[ET3] . Moderna vindkraftverk levererar under 90 procent [ET4] av årets timmar. 2022 kom 20 procent av Sveriges el från vindenergi. [ET5] Vindkraft producerar mest på vintern då mest el går åt. 

Myt: Infraljud från vindkraft har negativ effekt på människor. Fakta: På de avstånd som krävs mellan vindkraftverk och bostäder finns det enligt Naturvårdsverket[ET6]  ingen evidens för negativa hälsoeffekter orsakade av infraljud från vindkraftverk. 

Myt: Vindkraft är en stor källa till mikroplast. Fakta: Ett verk genererar 0,15 kg mikroplast[ET7]  per år, vilket totalt motsvarar 650 kg från all svensk vindkraft. Vägtrafiken släpper ut 8 000 000 kg, alltså över tiotusen gånger mer. Rotorblad består i princip av samma material som fritidsbåtar. Båtbottenfärg och plasttampar är däremot en av de största källorna till mikroplast i havet.   

Myt: Elen hamnar utomlands. Fakta: Elektronerna som produceras tillförs elnätet där de produceras, de kan inte tappas ur nätet och exporteras vid sidan om. Eftersom elpriset styrs av tillgång och efterfrågan är elen billig vid god tillgång. Elprisområde 1 i norr är beviset. 

Myt: Havsbaserad vindkraft hotar fiske och marint liv. Fakta: Havsbaserad vindkraft kan gynna marin miljö. [ET8] Fundamenten blir rev som gynnar lek, ger tillgång till föda och skydd. 30 års forskning och tusentals studier visar att artrikedom och mängden fisk ökar. Om parken byggs rätt årstid och moderna skyddsåtgärder används minimeras påverkan under byggnation.


När Sveriges största havsvindpark Lillgrund utanför Skanör byggdes var oron stor. När Exquiro Market Research förra året gjorde telefonintervjuer med 150 villaägare i närheten av vindparken svarade 87 procent att den inte var störande alls.


Politiker som vill ge människor en ljus framtid måste lyssna på industri och forskning i stället för myter. Bara då kan energikrisen lösas. 

källor:

 [ET1]Industrisatsning i norr hotas av långsam vindkraftsutbyggnad – risk för elbrist 2027 | SVT Nyheter 

SSAB planerar för nytt produktionssystem i Norden och tidigarelägger den gröna omställningen - SSAB 

 [ET2]Ny enkätstudie: industrier vill se snabbt utbyggd vindkraft - Svensk Vindenergi & SSAB saknar elen till sin gröna omställning - Miljö & Utveckling (miljo-utveckling.se) 

 [ET3]https://energiforsk.se/program/nordic-clean-energy-scenarios/rapporter/impact-on-electricity-prices-of-added-generation-in-southern-sweden/

 [ET4]Vindkraften-ar-hallbar-ett-faktablad-fran-Svensk-Vindenergi.pdf (svenskvindenergi.org) 

 [ET5]Dramatik och rekord sammanfattar Elåret 2022 - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se) 

 [ET6]vagledning-om-buller-fran-vindkraftverk.pdf (naturvardsverket.se) 

 [ET7]Mikroplaster och vindkraft - Svensk Vindenergi 

 [ET8]Havsbaserad vindkraft är bra för den marina miljön | GP  

Långgrund
Långgrund