Kommersiell kultur bidrar till stadens attraktivitet

I ett debattsvar övertolkar Sophia Jarl innebörden av vårt uttalande om att kulturen inte bör hanteras som en enkel handelsvara. Kommersiell kultur har en viktig roll att spela, men den kan inte tillåtas styra hela utbudet.

Debatt 19 april 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Debatt

"Vi är öppna för att omfördela pengar inom kultursektorn" NT 6/4

I vår ursprungstext framgår att vi anser att kulturen har en särskilt bärande roll i samhällsbygget i likhet med exempelvis skolelevers utbildning, omsorg för äldre och vård för sjuka. Kulturen hjälper oss att lära, att skapa och att uttrycka oss, vilket är grundläggande egenskaper för att en samhällsmedborgare ska kunna vara delaktig i det demokratiska samhället. Därför är också en bred, offentligt finansierad kulturell sektor en nödvändighet i en attraktiv kommun. 

 

Sophia Jarl drar dock felaktigt slutsatsen att vi av det skälet skulle anse att kommersiell kultur inte skulle vara positivt. Tvärtom, vi är av uppfattningen att den kommersiella kulturindustrin spelar en stor och viktig roll i samhället. Den ger oss tillgång till kultur - musik, film, böcker med mera - som vi ”vill ha” och är beredda att betala för. Den bidrar till ett ökat utbud, kulturell förnyelse och ytterligare attraktivitet för kommunen. 

 

Men kommersialism innebär också risker. Ett problem med vinstintresse är att det tenderar att ensidigt gynna områden med stor efterfrågan, vilket begränsar tillgängligheten, kreativiteten och mångfalden. Sådana problem vill vi socialdemokrater motverka. Med hjälp av offentlig kulturfinansiering vill vi erbjuda komplement till kommersiell kultur och garantera att kultur med hög kvalitet blir tillgänglig för alla kommuninvånare. Sådant offentligt stöd krävs till såväl större kulturinstitutioner som det fria kulturlivet. 

 

Jarl insinuerar också de senaste årens kommunala effektiviseringskrav påverkar trovärdigheten i ovanstående argumentation. Och det är sant att Kvartetten ställer effektiviseringskrav på Kultur- och fritidsnämnden precis som i annan verksamhet. Det bidrar till strukturell utveckling och är en nödvändighet för att klara kommunens åtaganden när kommuninvånarna lever längre. 

 

Men trots att vi tar ekonomiskt ansvar för framtiden kan vi fortfarande genomföra strategiska prioriteringar. De senaste månaderna har vi bland annat avsatt tre miljoner kronor till en Fenixfond för evenemang, 6,5 miljoner till Norrköpings filmfond och 10 miljoner för återuppbyggnaden av idrotts- och kulturföreningarnas verksamhet efter pandemin. För ord utan handling betyder just ingenting, och detta är åtgärder som förstärker både de kommersiella och ideella delarna av Norrköpings unika kulturutbud.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa