Frys kostnadsökningar och satsa på dialog

Vi ser med oro på att konsekvensanalys och dialog saknas inom flera av Söderköpings kommuns ansvarsområden.

Vi har alla det senaste halvåret fått dra i handbromsen för att klara ovanligt höga kostnadsökningar på allt ifrån bränsle och el till matvaror. Så ovanpå det snabbt stigande räntor samt högre kostnader för VA och avfallshantering som ger ökade hyror och indexhöjningar, skriver representanter för Söderköpingsinitiativet.

Vi har alla det senaste halvåret fått dra i handbromsen för att klara ovanligt höga kostnadsökningar på allt ifrån bränsle och el till matvaror. Så ovanpå det snabbt stigande räntor samt högre kostnader för VA och avfallshantering som ger ökade hyror och indexhöjningar, skriver representanter för Söderköpingsinitiativet.

Foto: Fredrik Nygren

Debatt2023-03-20 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I frågor som påverkar kommunens hushåll och företag borde detta vara en självklarhet. Vi har alla det senaste halvåret fått dra i handbromsen för att klara ovanligt höga kostnadsökningar på allt ifrån bränsle och el till matvaror. Så ovanpå det snabbt stigande räntor samt högre kostnader för VA och avfallshantering som ger ökade hyror och indexhöjningar. Söderköping ligger tyvärr i bottenskiktet i vissa mätningar gällande kostnadsläget för boende och företag.

Det har varit ett snabbt förlopp och då krävs snabba åtgärder för att kunna ställa om, ställa in och dra ned. Någon snabbhet har vi dock inte fått se från de styrande partierna, M, S och KD i denna viktiga fråga. I november 2022, ställdes kommunfullmäktiges ledamöter i Söderköping inför att besluta om 2023 års taxor och avgifter.

Men beslutsunderlaget var så bristfällig att delar av oppositionen gick samman och fick igenom en minoritetsåterremiss. Söderköpingsinitiativet ifrågasatte avsaknaden av konsekvensanalyser med tanke på att vissa av höjningarna är extrema i läget vi befinner oss i.

Vår debattinsändare som publicerades i NT 21 december, fick inget svar och när vi i Söderköpingsinitiativet även ställde en interpellation så fick vi vänta nära två månader på återkoppling. Svaret som till sist gavs från Martin Sjölander (M), kommunstyrelsens ordförande, var ”Nej någon konsekvensanalys vad gäller förändrade förutsättningar för våra företag i Söderköping har inte gjorts, inte heller för någon annan grupp av medlemmar i kommunen. Däremot är det lätt att förstå utifrån hur ekonomin ser ut i Sverige och världen att vi alla drabbas av inflationen, så även en kommun.”

Svaret påvisade också att underlag till beslut inte varit uppe för remiss i Näringslivsrådet, det råd som samlar det lokala näringslivets representanter. Samtidigt uttrycker majoriteten att punkt nummer ett för att utveckla näringslivet är ”Förbättrad dialog och samverkan”?! Majoritet har antagit en strategisk plan och även ett antal fokusområden och vi undrar hur man ska nå sina mål när man snubblar på första raden.

När ärendet återremitterades så hoppades vi såklart på att en konsekvensanalys skulle genomföras samt att Näringslivsrådet skulle ges tillfälle att få komma med synpunkter, men så blev det inte. Det sista vi hoppades på var att ärendet skulle jäktas igenom på ett extrainsatt kommunfullmäktigemöte, vars nota får tas av skattekollektivet. Skulden läggs på oppositionen som försenade ett så viktigt ärende. Men hade majoriteten bjudit in till dialog och förhandling i tidigt skede så hade kanske dessa negativa konsekvenser kunnat undvikas. Förhoppningsvis blir detta ett lärande för framtiden.

Söderköpingsinitiativet anser att kommunen måste ta ansvar och stötta samhället när inflationen skenar och räntor ökar. I det här läget bör vi så långt som möjligt frysa kostnadsökningar och i stället lägga fokus på hur vi i dialog kan identifiera möjligheter som underlättar och bidrar till att vända den pågående negativa trenden.