Bilda dig en egen uppfattning om vindkraften till havs

 Underlagen till vår ansökan är framtagna av Sveriges ledande experter på respektive område och grundade i tillgänglig forskning, skriver Per Edström projektledare Vindpark Långgrund i sin replik till Erik Beijhnoff.
Underlagen till vår ansökan är framtagna av Sveriges ledande experter på respektive område och grundade i tillgänglig forskning, skriver Per Edström projektledare Vindpark Långgrund i sin replik till Erik Beijhnoff.

I Erik Beijnoffs debattartikel om havsbaserad vindkraft finns det en rad felaktigheter som Svea Vind Offshore vill bemöta.

Debatt 13 maj 2023 06:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Dags att lägga ned planerna på Långgrund" NT 10/5

Den ansökan som kommer att lämnas in till Mark- och miljödomstolen inom kort innehåller en utveckling och vidarearbetning av den information som presenterats vid samråd. Genomförda studier är färdiganalyserade och synpunkter från samråden har använts för att ta fram en slutlig utformning och lämpliga skyddsåtgärder. 

De huvudsakliga slutsatserna avseende de aspekter som Erik Beijnoff tar upp är oförändrade. Beräknade ljudnivåer vid fastlandet ligger omkring 25-30 dB(A) vid full drift vilket kan motsvaras av ett andetag eller en viskning. Detta ljud kommer maskeras bort av naturliga ljud från hav och vegetation. Att hänsyn inte tas till att flera ljudkällor samverkar är ett felaktigt påstående, ljudet beräknas samtidigt från alla vindkraftverk, dessutom med utgångspunkt i att det blåser medvind från alla verk mot bostäder.  

Vid bostäder ute i skärgården förekommer högre ljudnivåer, men väl inom gällande riktlinjer från Naturvårdsverket. Hinderljusen kommer att vara synliga förutsatt fri siktlinje och klar sikt, men kraftigt reducerade till följd av avstånd. Underlag i form av animeringar finns på vår hemsida. 

Jag rekommenderar människor som kan känna oro inför en etablering av Långgrund att skaffa sig en egen uppfattning. Läs vad Sveriges expertmyndighet Naturvårdsverket säger avseende beräkning av ljud från vindkraftverk och jämför med beräkningarna som gjorts för Långgrund, de blir publika i samband med inlämnande av ansökan. Studera hinderljus från befintliga vindkraftparker på land på motsvarande avstånd som ni bor eller vistas från Långgrund. 

För ljud från vindkraftverk finns ett tydligt regelverk (”praxis”) som rekommenderas både av Naturvårdsverket samt i svenska miljödomstolar. Sedan en lång tid används ett riktvärde på 40 dBA (ekvivalent ljudnivå) vid bostäder. Detta är det lägsta riktvärde som rekommenderas för någon verksamhet i Sverige. 

I Naturvårdsverkets vägledning finns ingen definition som säger att alla friluftsområden ska ha ett lägre riktvärde, det finns ett antal kriterier som ska vara uppfyllda. Vår bedömning är att de kriterierna inte är uppfyllda, vilket blir en fråga för tillståndsprövningen i Mark- och miljödomstolen. Resultatet från denna har vi givetvis att förhålla oss till. 

Utöver ekvivalent ljudnivå så finns det idag även en tydlig praxis kring lågfrekvent ljud. Lågfrekvent ljud beräknas och bedöms helt utan något filter, så kallat ovägd eller linjär ljudnivå. För bedömning används riktvärden för lågfrekvent ljud från Folkhälsomyndigheten. Det är således felaktigt att säga att lågfrekvent ljud inte kommer att beaktas. 

Erik Beijnoff har i sin insändare ingen information som förklarar vad som skulle vara felaktigt i våra underlag, trots att detta hävdas i ingressen. Underlagen till vår ansökan är framtagna av Sveriges ledande experter på respektive område och grundade i tillgänglig forskning. Det blir i nästa steg Mark- och miljödomstolen och deras experter som får granska våra underlag. Jag känner mig trygg i att de är rättvisande.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa