Undersökningarna måste göras om

Kommunen tvingas dra tillbaka den kritiserade byggplanen för att göra nya undersökningar.

Detaljplanen för kvarteret Vimman har dragits tillbaka. Fler geotekniska undersökningar krävs innan planen ställs ut igen.

Detaljplanen för kvarteret Vimman har dragits tillbaka. Fler geotekniska undersökningar krävs innan planen ställs ut igen.

Foto: Louise Åsenheim

Söderköpings kommun2019-11-07 08:00

Att kommunen vill bygga 14 meter höga hus vid Vimman har mött kritik. Kritiken gäller också att husen ligger närmare Storån. 

Kommunen vill ändra detaljplanen för Vimman. Halva tomten är i dag prickad mark, vilket betyder att man inte får bygga på den. I den nya planen ska det bli möjligt. Man vill bygga tre hus med 50 lägenheter och lika många parkeringsplatser.

– Vi har funderat över höjden, men sett att det finns bostadshus med höga höjder i området. Om man ska använda marken bra så är det på höjden man kan bygga, säger Linda Gustafsson, plan- och bygglovschef.

I de överklaganden som kommit in till kommunen ifrågasätter flera om marken klarar av husens tyngd. Kommunen menade till en början att geotekniska undersökningar visade att marken klarade detta men nu gör man nya undersökningar. Statens Geotekniska Institut, SGI, anser att rapporten måste kompletteras.

– Vi ska ställa krav på byggherren att det måste vara pålade grunder och att det inte ska bli skador på byggnader intill. Om det inträffar så är det byggherrens ansvar, säger Linda Gustafsson.

I flera av inlagorna tas frågan om strandskyddet upp. Enligt Gustafsson har kommunen fått svar från länsstyrelsen att strandskyddet inte är några problem.

– Strandskyddet ska ses över igen men denna gång tas ingen parkmark i anspråk, säger hon.

Enligt kommunen får det rum med tre fastigheter, övriga byggnader, parkering och fria ytor på tomten. 

– Det beror på hur man utformar husen. Det finns utrymme för friytor, säger Gustafsson.

Karta: Söderköping
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!