Om det blir politikerna i myndighetsutskott eller bygglovshandläggaren som tar beslutet är fortfarande oklart. Denna typ av ärende har getts till tjänstemännen per delegation, vilket betyder att handläggaren tar beslut om bygglovet godkänns medan utskottet tar beslut om avslag.

– Handläggare har delegation på de flesta bygglovsärenden, även master. Handläggaren går igenom ärendet, kollar på eventuella domar i liknande ärenden och rådgör. Sedan ska handläggaren ta ett objektivt beslut enligt gällande lagstiftning, säger Linda Gustafsson, plan- och bygglovschef.

Det har kommit in många synpunkter i ärendet. Tas samtliga med i utredningen?
Artikelbild

| Inom närmaste veckorna ska Söderköpings kommun ta beslut om det blir en 72 meter telemast på Aspöja.

– Alla synpunkter är inregistrerade på ärendet. Men det är sakägarna som fått ärendet på grannhörande, (de som är närmast boende får chansen att yttra sig, reds. anm.). Handläggaren läser allt, kollar fakta och förutsättningarna på plats, säger Linda Gustafsson.

Sakägare är de som har gränsande fastigheter till området där en byggnation ska ske. Vem som är sakägare, och berörd av förändringen, kan också utvidgas till personer som bor längre bort om man anser att de berörs av den aktuella förändringen.

Övriga synpunkter från de som inte är sakägare, tas de med vid avgörandet?

– Det är svårt att svara på, säger Linda Gustafsson.

Hur avgörs vilka som får vara sakägare?

– Det är alltid de som direkt berörs av beslutet, marken intill. Men sedan kan denna krets utökas om man anser att fler berörs, det kan variera, säger Linda Gustafsson.

Hur ser det ut i det aktuella fallet?

– I detta fall har grannhörandet gått till sakägarna, de som angränsar till fastigheten. Men även till de fastigheter som ligger inom en radio på 350 meter från tänkt byggnation, säger Linda Gustafsson.

Området där masten planeras har varit det största sammanhängande naturbetesmarken på ön i mer än 500 år, och har fungerat som en unik biologisk mångfald, svarar en boende till kommunen. Många som har synpunkter vill att kommunen inte tillåter bygglov eller bordlägger frågan och gör en bättre undersökning.

På Aspöja finns redan en mobilmast och vid den finns även teknikbodar. Många boende ifrågasätter varför det behövs en ny mast istället kan utnyttja den mast som redan finns.

Enligt företaget Tele2 är masthöjden en normalhöjd för denna typ av telemaster.

– Våra radioplanerare anser att det behövs 72 meter för en tillräcklig god täckning. Det är klart att den kommer att synas, men det är inget stort ingrepp. Sedan finns det möjligheter för fler operatörer att hyra in sig på vår mast, säger Mikael Wiberg.

– Att använda den mast som redan finns går inte, då skulle den behöva byggas om mycket och även området runt masten, fortsätter han.