Målet: Rädda Glan från gifterna

Norrköpings kommun vill göra insatser för att förbättra statusen på Glans vatten. Men först måste miljögifter i marken utredas.

Norrköpings kommun 28 november 2019 22:00

Glan ligger inbäddad i novembergrått när vi blickar ut över sjön från fågeltornet i Leonardsberg. Maria Gustavsson, som arbetar på länsstyrelsen i Östergötland med att utreda sjöar och vattendrag, berättar att Glan länge haft problem. Mycket har gjorts för att förbättra vattenkvaliteten, men mer måste göras.

– Det är flera faktorer som gör att Glan har otillfredsställande status i dag, det handlar om miljögifter och att människan har reglerat vattnet, men det största problemet är egentligen övergödning, säger Maria Gustavsson.

Ett sätt att förhindra övergödning är att bromsa farten på tillrinnande vatten. En våtmark med växter bromsar tillflödet och växterna hjälper till att binda miljögifter och näringsämnen. Vid fågeltornet i Leonardsberg vill man förbättra översilning av en strandäng innan vattnet från ett stort dike når Glan, men projektet har stött på patrull på grund av riskerna med cancerogena ämnen i marken. Försvarsmakten har haft övningsfält på Bråvalla och man har upptäckt att det finns så kallade perfluorerade ämnen (PFAS) i området.

– Vi har anlitat en konsult som ska utreda lämpliga åtgärder. Utredningen är nödvändig, dels på grund av miljögifterna och dels hur det påverkar jordbruket uppströms. Konsultens uppdrag är att ta fram åtgärder som förbättrar vattnets kvalitet och fågellivet runt omkring. Rapporten ska vara klar till våren, berättar Simon Karlsson, limnolog vid kommunen.

Projektet bekostas till 90 procent av LONA-bidrag från den specifika våtmarkssatsningen som var 2018, det är statliga pengar som länsstyrelserna har i uppdrag att fördela till projekt som gör naturvårdande insatser.

– Kommunen kan göra en del, men det finns också privatägd mark runt Glan. Kommunen och länsstyrelsen jobbar aktivt för att lantbrukarna också ska kunna ta initiativ till åtgärder. Stora arealer i avrinningsområdet är åkermark.

Glans mående är intressant för att det är en dricksvattentäkt, men också för att vattnet rinner vidare ut i Östersjön. EU kräver att alla vattendrag ska ha god ekologisk status. Deadline för Glan var satt till den 22 december 2021 men redan nu har den flyttats fram till 2027.

Tror du att Glan kommer att ha klarat målet då?

– Bra fråga. Jag tror att statusen har förbättrats, men att den ska ha uppnått god status tror jag är väl ambitiöst. Det kommer att ta tid att ställa allt tillrätta, säger Maria Gustavsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa