Tuff start på nya jobbet för Vikmång (S)

I år måste personalkostnaden inom vård och omsorg bantas med många miljoner kronor. Olle Vikmång (S) förklarar varför det ändå kan komma något bra ur det.

10 januari 2019 21:00

Det är i ett tufft läge som han övertar ordförandeposten i vård- och omsorgsnämnden.

Förra året överskred nämnden sin budget för personal inom hemtjänsten med 66 miljoner kronor. I år måste personalen anpassas till de pengar som finns i budgeten. Vikarie- och övertidsstopp har redan införts.

I den budget för 2019, som nämnden ska ta ställning till i nästa vecka, måste ytterligare 25 miljoner bort jämfört med förra årets budget. Förslaget är att pengarna tas från vikarier på äldreboenden och vården för personer med funktionsnedsättning.

Är det ens möjligt att dra ner så?

– Hade vi inte trott att det är möjligt skulle det ha varit oansvarigt att budgetera på det här sättet, säger Olle Vikmång.

Vikarie- och övertidsstoppet vållar mycket oro bland personal?

– Jag förstår oron och har respekt för den. I ett längre perspektiv är inte vikarie- och övertidsstopp bra. Det blir tuffare för personalen, dels för att det blir svårare att få korta ledigheter, dels för att det blir mer ansträngt för den personal som är kvar när någon är borta, men det är inget definitivt stopp. Dispenser prövas av förvaltningschefen.

Hur påverkas de som behöver hjälp?

– Jag hoppas och tror att de inte påverkas. Det är därför vi har möjligheten till dispenser i systemet. Vi ska fortfarande ha en verksamhet som fungerar.

Han ser stoppet som nödvändigt av ekonomiska skäl, men också för att kunna göra en förändring av organisationen som anses behövas.

– Det har konstaterats att vi nog inte är organiserade på ett optimalt sätt för att täcka upp korttidsfrånvaro. Vi är jätteberoende av timvikarier. Det går ut över ekonomin och det går ut över kontinuiteten för brukarna.

Förra året hade vård- och omsorgsverksamheten timvikarier motsvarande 400 årsarbetare. Nu pågår ett arbete för att knyta ihop flera enheter så att personal på dem kan täcka upp för varandra. Personal ska arbeta på mer än en enhet.

– Det kan vara ett system där man möjligen överbemannar enheterna något.

Då kanske en del timvikarietid kan omvandlas till tillsvidareanställningar.

Han ser flera fördelar med det – för ekonomin, för kontinuiteten för dem som får hjälpen och för personalens anställningsförhållanden.

– Att springa som timvikarie är inte bra.

Det är ett alldeles speciellt läge i år.

Regeringsfrågan är inte löst ännu. En rödgrön övergångsregering styr med en M+KD-budget, som delvis kan förändras när en ny regering tillträder. Den styrande Kvartetten i Norrköping valde att gå fram med en budget där bara helt säkra statsbidrag finns med och att lägga tre procents sparkrav på alla nämnder, utom utbildningsnämnden.

– Jag tror att det kommer en tilläggsbudget för kommunen ganska snart, säger Olle Vikmång och hänvisar till att M+KD-budgeten nu ändå finns att förhålla sig till.

Han räknar med att det skulle innebära ett visst tillskott för vård- och omsorgsnämnden, även om han inte vet hur stort.

– Vi kommer inte att kunna göra några dramatiska förändringar, säger han.

Sedan tror han på ytterligare en kommunal tilläggsbudget om en ny regering gör förändringar i den nu gällande statsbudgeten.

Var tror du att nämnden ska lägga nya pengar?

– Vi kommer att behöva ta ett ordentligt grepp om hela budgeten, inte bara rakt av pytsa in där vi nu drar ner, säger Olle Vikmång.

När vi träffas har han bara varit ordförande i vård- och omsorgsnämnden i tio dagar. Tidigare har han suttit i dåvarande barn- och ungdomsnämnden. Förra mandatperioden var han ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– Jag har inte svar på alla frågor ännu, säger han.

Frågan om möjliga besparingar i verksamheter som inte är lagstadgade är exempel på sådant som han inte har svar på nu.

– Till synes lätta besparingar på icke lagstadgade verksamheter kan få negativa konsekvenser någon annanstans, säger han dock och nämner träffpunkterna för äldre som något han inte vill spara på.

En lagändring ger kommuner möjlighet att ge äldre hemtjänst utan biståndsbedömning, men hur det blir i Norrköping är ytterligare en fråga som han inte har svar på ännu.

Ungefär samtidigt som han fick veta att han nog kunde bli ordförande i vård- och omsorgsnämnden blev en av hans söner mycket akut och mycket allvarligt sjuk.

– Jag hade gärna sluppit det, men jag tror att det var en nyttig erfarenhet, säger han nu.

Han tycker att han fått en inblick i en mängd saker som han inte tidigare haft samma förståelse för, till exempel rent mänskliga, som hur det är att vara anhörig i systemet.

Lite mer om vård- och omsorgsnämnden

Årets driftsbudget för nämnden är på 2 417 miljoner kronor. Den största posten är 647 miljoner till vården på äldreboenden och därefter kommer 637miljoner till vård för personer med funktionsnedsättning.

Årets budget ligger 25 miljoner kronor under förra årets budget och 73 miljoner under vad nämnden skulle ha fått med vanliga uppräkningar för bland annat prisökningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa