Området ska förses med friliggande villor, radhus, kedjehus, parhus och ett antal lägenheter. Fastighetsbolaget Strömstaden AB, helägt av Fastighets AB L E Lundberg, äger 72 procent av marken och Norrköpings kommun resterande 28 procent. Efter beslut om detaljplan för området 2012 har planeringen pågått. Hanteringen av dagvattnet kommer att ske på nytt sätt:

– Vattnet tas omhand i diken, det blir inga ledningssystem, berättar Therese Nordgren, mark- och exploateringsingenjör vid stadsbyggnadskontoret.

Ett befintligt dike måste flyttas, och för den proceduren krävs godkännande av Mark- och miljödomstolen – men det tar några år till innan den kommer med ett utlåtande.

Artikelbild

| Här vid skogen och åkrarna mellan Vrinnevi och Kårtorp ska ett nytt bostadsområde växa fram de närmaste åren.

– En del av diket kommer att kulverteras med rör för att komma igång med etapp ett, säger Therese Nordgren. Denna etapp omfattar 63 tomter som Lundbergs äger, varav 19 går till den kommunala tomtkön.

– Gator och infrastruktur för första etappen görs i höst och vi kan släppa tomter till tomtkön under senare delen av 2017, säger Therese Nordgren som är tacksam över att första etappen påskyndas via kulverteringen. I området finns redan fastigheten Bovieran, där de boende får många nya grannar närmaste åren. Södra Vrinnevi utvecklas inte bara med olika typer av bostäder, där finns även byggrätt för handel och tanken är att det ska byggas förskola i området som av Lundbergs marknadsförs som barnvänligt.

– Det är ett fantastiskt läge, som lämpar sig bra för småhus, säger Roger Kjellberg som är Lundbergs projektledare för Södra Vrinnevi.

– Vi kommer inte att bygga husen själva. Vi säljer stycketomter till privatpersoner via småhustillverkare, tillägger han, och nämner Myresjöhus och Boklok (Ikea och Skanska) som exempel på tänkbara husproducenter.

Kostnaderna för att ordna med nödvändig infrastruktur fördelas mellan markägarna, Lundbergs och Norrköpings kommun:

– Vi bekostar gator och infrastruktur för tomterna i kvarteren. Vi tar 72 procent av kostnaderna eftersom vi äger 72 procent av marken, säger Roger Kjellberg.

Tomterna som erbjuds blir 770-1 400 kvadratmeter och att längden på hela området blir två kilometer. Det sträcker sig från Bovieran mot Kårtorp.

– Det har varit stor efterfrågan på småhustomter i flera år, säger Roger Kjellberg och tillägger att hittills har ungefär 450 personer visat intresse för tomterna.