Fågeln stoppar planer på vindkraft

Tidigare har planerade vindkraftsparker i Marviken och Kolmården stoppats. Nu är det havsörnar, flyttfåglar och fornlämningar som är skäl för länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation att avslå Vikboland Vinds ansökan om att bygga tolv vindkraftverk på Vikbolandet.

4 oktober 2018 21:38

– Ansvarslöst och kriminellt mot framtida generationer och mot klimatpolitiken som förs i Sverige, säger Tore Wizelius, Wind4shore, en av intressenterna i Vikboland Vind. Han förklarar att bolaget ska överklaga beslutet, som togs i förra veckan, till Mark- och miljödomstolen.

– Länsstyrelsen har alldeles för tunna argument.

Miljöprövningsdelegationen å sin sida tycker inte att det presenteras tillräckliga underlag i ansökan. Det gäller hur havsörnar, flyttfåglar och fornlämningar kan komma att påverkas. Vikbolandet har, enligt Naturvårdsverket, en mycket tät stam av havsörnar och flera bon ligger nära det planerade vindkraftsområdet. Miljöprövningsdelegationen jämför med planerna på en vindkraftpark i Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. Den ansökan avslogs förra året av Mark- och miljööverdomstolen just på grund av närheten till havsörnar.

– Vi har i vår tusen sidor långa ansökan vetenskapliga belägg för att varken havsörnar eller flyttfåglar skadas av vindkraften. Däremot blir havsörnar överkörda av tåg.

Vikboland Vind vill bygga de tolv vindkraftverken i tre grupper mellan Skenäs och Jonsberg. Enligt ansökan ska de vara maximalt 200 meter höga.

Förutom bristande underlag när det gäller påverkan på fågellivet och kulturmiljöer pekar Miljöprövningsdelegationen på närheten till områden av riksintresse för naturvård och Natura 2000 områden. Ytterligare ett skäl till avslaget är vindkraftverkens visuella påverkan på landskapsbilden vilket i sin tur "kan påverka upplevelsevärdet negativt".

– Vi har på fotomontage visat att de inte kommer att störa så mycket, det är skog i området. Man kommer att se dem från Kolmårdssidan, men det kommer knappast att störa från det hållet, för då syns de som så små, säger Tore Wizelius.

Både året-runt-boende och fritidsboende har protesterat mot planerna.

– Vi hade lite på känn att det skulle bli ett nej från länsstyrelsen, säger Stefan von Schéele Frejd som bor mitt emellan två av de områden där Vikboland Vind vill bygga vindkraftverken.

– Vi har också varit förberedda på att bolaget kan komma att överklaga beslutet. Vi från vår sida ska bland annat ställa krav på en fågelinventering som pågår under minst ett års tid.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa