Detaljplanen för Ljuralänken försenad

Någon gång fram i höst blir det dags för samråd om detaljplanen för Ljuralänken. Då ska också den utlovade medborgardialogen om kollektivtrafiken hållas.

15 juni 2017 07:30

Enligt en tidigare tidsplan skulle ett förslag till detaljplan tas fram väldigt snabbt och vara klart ungefär nu. Så snabbt går det inte.

– Bygger vi ett spår så kommer det att ligga där i flera årtionden. Det är viktigt att få det rätt, säger Martin Schmidt, trafikplanerare på tekniska kontoret.

Han ser hittills inga stora förändringar jämfört med den dragning som tekniska nämnden förordade i november. Den innebär nytt spår från Söder tull, över Kristinaplatsen, längs Hagebygatan, in i Vasaparken alldeles efter förskolan Fridtunatäppens byggnad och så ner till rondellen i Ljura. Det kan bli mindre justeringar, till exempel vid Konstmuseet.

Men det finns mycket att ta hänsyn till. Redan i uppdraget till stadsbyggnadskontorets arbete med detaljplanen står att utformningen av Kristinaplatsen särskilt ska studeras.

– Jag tror ju att det kan bli något jättebra. I dag är det ganska stora gaturum, mycket hårdgjorda ytor, säger Christian Wintenby, processansvarig på stadsbyggnadskontoret.

Området för detaljplanen är avgränsat, men gränsen för det område som behöver tas med i de analyser som görs är inte lika spikad.

– De avgränsningarna håller vi på att titta på nu, säger Christian Wintenby.

Kostnaden för uträtningen, som tillsammans med ändrade linjedragningar, kan korta restiden mellan Ljura och Resecentrum med totalt åtta minuter, är beräknad till ungefär 80 miljoner. Kommunen har redan beviljats nästan halva summan i statsbidrag, men det kräver egentligen att bygget är klart före nästa års utgång. Det kommer inte att vara möjligt.

– Beskedet från Trafikverket är att många andra kommuner sitter i samma situation, säger Martin Schmidt.

Han berättar också att regeringen vill permanenta det här så kallade stadsmiljöavtalet och i så fall finns möjligheten att söka igen.

– Vi vet att arbete pågår för att få fram en lösning, säger han.

Norrköpingbor oroar sig både för Kristinaplatsen och miljön runt förskolan Fridtunatäppan. Kostnaden i förhållande till vinsterna med spåruträtningen ifrågasätts också.

I samrådet i höst kan den som vill lämna sina synpunkter. Kommunstyrelsen har dessutom fattat beslut om att invånarna ska ges möjlighet att tycka till om utvecklingen av kollektivtrafiken i stort i en medborgardialog. Ljuralänken är bara ett första steg i en större planerad spårvägsutbyggnad. Om några år kan det kanske gå spårvagn till exempelvis Vrinnevi.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa