Förslaget gäller en detaljplan för en planerad förskola i Hageby, som tekniska nämnden nu yttrat sig över.

Boverket och Plan- och bygglagen rekommenderar 40 kvadratmeter så kallad friyta per barn. Det är ytor som barnen verkligen kan leka på. Mark där det till exempel står förråd ska räknas bort.

Oavsett antal barn anses en förskolegård behöva vara minst 3 000 kvadratmeter för att en barngrupp ska kunna utveckla lek och socialt samspel på ett bra sätt.

Artikelbild

| Så här skulle förskolan kunna se ut

Det här lyfter tekniska nämnden fram i sitt yttrande.

Nämnden har räknat ut att friytan i förslaget blir ungefär 17 kvadratmeter per barn och konstaterar att tomten är mindre än både rekommendationen från Boverket och det riktvärde kommunen själv anger i sin nya översiktsplan för staden.

– Vi tycker att det måste finnas plats att få till ordentliga friytor här, säger Karin Jonsson (C), som är ordförande i nämnden.

I innerstan kan problemen vara större. Det är hon medveten om. Där kanske undantag från rekommendationerna måste accepteras.

"Faran är att man till slut ser detta undantag som regel och sänker kraven för vad vi ser som acceptabelt", skriver nämnden i yttrandet i stadsplaneringsnämnden.

Norrköping har ett stort behov av nya förskolor ocn det är inte lätt att hitta lämpliga platser för dem i redan byggda områden.

Den föreslagna förskolan är placerad på en del av det som i den gamla detaljplanen anges som parkmark. Delar av parken med bland annat en nyrenoverad lekplats blir dock kvar.

Tekniska nämnden skriver i sitt yttrande att förskolebarnen naturligtvis kan leka där, men tycker ändå att de bör ha en tillräckligt stor gård som är anpassad för dem och där olika intressen inte kan komma i konflikt med varandra.

– Annars kan det ju komma önskemål från förskolan om staket runt parken och det får vi inte sätta upp runt en allmän park, säger Karin Jonsson.

Nämnden påpekar också att erfarenheten från innerstan visar att slitaget på parker ökar när de ofta används som skolgård och av förskolor och det ökar nämndens kostnader för underhåll.

Storleken på förskolors och skolors skolgårdar har kommit upp i arbetet med andra detaljplaner för att förtäta staden, som Sandbyhovsområdet och Inre hamnnen. Tekniska nämnden skriver i sitt yttrande nu att det skulle vara bra om ett gemensamt arbete gjordes för att ta fram kommunala riktlinjer.