Ansvarar för sanering av tvätt

Kommunen tar på sig ansvaret för sanering av platsen där Finspångs centraltvätt var belägen. Däremot saknas resurser för liknande åtgärder vid Brenäs sågverk.

8 februari 2018 07:00

Länsstyrelsen i Östergötland har önskat svar på om Finspångs kommun tar på sig huvudmannaskapet för efterbehandlingsåtgärder vid Finspångs centraltvätt och Brenäs sågverk.

Centraltvätten bedrevs på Jonas Wenströms väg i centrala Finspång, från 1946–1973.

Studier visar att det finns en föroreningskälla och en föroreningsplym i anslutning till källområdet.

Föroreningen består framförallt av klorerade lösningsmedel. Största hälsorisken bedöms vara om föroreningarna sprids till mark och grundvatten under angränsande bostadshus. Största miljörisken anses vara spridning via ledningsgravar och avloppsledningar till recipienten.

– Vi fortsätter att ta hand om gamla miljöskador. Vid Jonas Wenströms väg rör det sig om gamla klorbaserade saker, säger miljö- och samhällsbyggnadsrådet Herman Vinterhjärta (MP).

Finspångs kommuns ansvarsutredning, som godkänts av Naturvårdsverket, understryker att det inte finns någon som kan anses ansvarig för föroreningarna. Därmed kan kommunen söka statliga bidrag för sanering.

– Centraltvätten låg väldigt centralt. Det är en intressant plats, påpekar kommunalrådet Ulrika Jeansson (S).

Huvudmannaskapet som Finspångs kommun åtar sig innebär både ekonomiskt och administrativt ansvar.

Vid Brenäs sågverk bedrevs tryckimpregnering mellan 1968 och 1988.

Studier fastslår att riskerna bedöms som stora eller mycket stora för människor som vistas på platsen, och för miljön i fastighetens direkta närhet. Föroreningarna, främst arsenik, bedöms som farliga och finns i höga halter i ytlig jord.

Länsstyrelsens utredning visar att det finns ett ansvarigt dödsbo, men att ansvaret är begränsat. Den resterande kostnaden för saneringsåtgärder behöver därför finansieras med statsbidrag.

– Vi saknar resurser för att ta på oss huvudansvaret för saneringen av Brenäs sågverk. Vi håller redan på med Reijmyre glasbruk och fotbollsplanen i Lotorp, säger Herman Vinterhjärta.

Kommunstyrelsen föreslår att huvudmannaskapet för efterbehandlingsåtgärder vid sågverket ställs till Statens Geologiska Undersökning (SGU).

Finspångs kommun kommer att bistå projektet i Brenäs utifrån det lokala perspektivet, till exempel genom medverkan i projektgrupp, informationsinsatser, framtida markanvändning och planärenden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Johansson