Vi vill skapa en attraktivare kollektivtrafik för alla

Det var den 19 augusti 2021 som en enig nämnd, med samtliga partier i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN), klubbade igenom beslutet som berör Norrköpings landsbygdstrafik.

Julie Tran (C).

Julie Tran (C).

Foto: Victor Bomgren

Insändare2022-07-28 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Hur gick utredningen till?" NT 26/7

I Sverige råder offentlighetsprincipen som innebär att du har rätt att begära ut allmänna handlingar som nämndens handlingar är. Samtliga handlingar som ingick när vi beslutade om länets trafik, inklusive trafikutredningen som innehåller avsnitt om trafikförändringen på linje 432, finns med där. De finns även att hitta på regionens hemsida.

Påstigandestatistiken som presenteras i utredningen är hämtad från resande under en femveckorsperiod i januari och februari 2019. Referensveckorna som används är vecka 3, 4, 5, 6 och 7. Under dessa veckor förekommer inga helgdagar eller lovdagar vilket betyder att trafikering sker enligt ordinarie tidtabell. Utredningen påbörjades i december 2019. Siffror under pandemin är missvisande med tanke på minskat resande för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vid önskemål av Norrköpings kommun har manuella resanderäkningar genomförts under vecka 9 och 10 på totalt 21 morgonturer på de aktuella linjerna som ingår i utredningen. Vid jämförelse av manuell och digital resanderäkning framkom marginella skillnader.

Vad gäller linje 432 fanns det dels behov att se över linjerna kring Krokek, dels var det för få påstigande kring Kvarsebo. På sträckan mellan Kolmårdens djurpark och Kvarsebo finns 15 hållplatser, varav 9 hade 0 påstigande i snitt och resterande hade 2 eller färre påstigande i snitt per dag. För Strandvägen på linje 432 är bedömningen gjord utifrån främst två faktorer. Vägens hållbarhet och det reseunderlag som finns där. Vägen är smal vilket skapar svårigheter för tunga fordon (där bussar ingår) att mötas. På Strandvägen finns 14 hållplatser, varav 10 har 3 eller färre påstigande i snitt per dag. I stråket mellan Norrköping och Krokek sker istället en förstärkning så att det går från 30 minuters till 15-minuters trafik under högtrafik vardagar på linje 433. Kvartstrafik bidrar till en attraktivare kollektivtrafik för pendling.

För de skolelever som bor inom ramen för kommunens avståndskrav finns skolskjuts, vilket kommunen tillhandahåller. 

Avslutningsvis vill jag påminna att hela Norrköpings landsbygdstrafik får ett utökat utbud på totalen efter förändringen, vilket kommer leda till fler kollektivtrafikresor och minskad klimatpåverkan.