Vi hoppas på en sansad dialog om förskolan och skolan

Bekymrad förälder lyfter i en insändare i NT en oro för skolan i Valdemarsvik utifrån elevernas betyg i årskurs 9. Vi delar den oron.

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag men det underlättas av att övriga samhällsaktörer och medborgare tar ett större ansvar, skriver Jenny Elander Ek(C) och Lars Beckman (S).

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag men det underlättas av att övriga samhällsaktörer och medborgare tar ett större ansvar, skriver Jenny Elander Ek(C) och Lars Beckman (S).

Foto: Max Lindahl Anne-Marie Karlsson

Insändare2021-04-11 14:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är ett underbetyg att måluppfyllelsen är så pass låg. Det är även problematiskt att det skiljer mycket mellan pojkar och flickor.  Mellan 2019 och 2020 har dock det genomsnittliga meritvärdet ökat något och även behörighet till gymnasiet. Förhoppningen är att detta är en ihållande trend. Oaktat detta har förskola och skola i dialog med politiken nyligen vidtagit en rad åtgärder för att stärka måluppfyllelsen. 

Till innevarande år har skolan förändrat sitt analysarbete och ska nu arbeta på samma sätt när det gäller att analysera elevernas resultat. Analysen från respektive skola ska sedan sammanställas på central nivå och resultera i en gemensam analys i vilket eventuellt förbättringsarbete som behöver göras. 

Analysen kommer även på ett tydligare sätt att delges till politiken för diskussion och ställningstaganden. Vid årsskiftet trädde en ny rektorsorganisation i kraft där målsättningen bland annat är att öka likvärdigheten mellan våra olika förskolor och skolor. Vi har sökt och beviljats strax över sex miljoner kronor i så kallade likvärdighetsbidrag från statligt håll för kompensatoriska insatser i form av bland annat logoped. 

Vi har vidare precis tecknat avtal med Skolverket där vi får strax över fyra miljoner kronor för att stärka kompetensutveckling för medarbetare inom förskola och skola och för att öka bemanningen av våra skolbibliotek. Slutligen så har skolan nu tillsammans med individ- och familjeomsorgen beslutat att rekrytera personal för att arbeta koncentrerat med de elever som av en eller annan anledning inte kommer till skolan. 

Vi är benägna att hålla med Bekymrad förälder om att den offentliga diskussionen oftast rör sig i sammanhanget något mindre kring framtidsfrågor. Förmodligen är det så för att kompetensen att analysera och arbeta med frågan ligger hos förskola och skola. Men det är också en utmaning utan enkla lösningar och som kräver en större insats från politik, skola och övriga i samhället där värdet av bildning behöver lyftas. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag men det underlättas av att övriga samhällsaktörer och medborgare tar ett större ansvar. 

Förhoppningsvis är detta början på en längre offentlig och sansad dialog kring förskola och skola, ett område vi alla önskar prioritera högt i Valdemarsvik.