Vi behöver fler med högskoleexamen på våra fritidshem

Det är tråkigt att du upplever så stora brister på din arbetsplats.

Insändare 19 juli 2022 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Jag skäms över att jobba i kommunen som fritidspedagog" NT 30/6

Ingen ska känna att den skäms över att arbeta i Norrköpings kommun. Vi hoppas att du tagit upp de brister du redogör för med din chef och om du är medlem i en facklig organisation, även med denna. Självklart ska alla trivas, må bra och utvecklas på kommunens arbetsplatser.

 

Det är rektor som ansvarar för den dagliga ledningen. Vi politiker ansvarar för de övergripande förutsättningarna. Därför blir vårt svar generellt. Barngruppernas sammansättning likväl som lokalerna ser olika ut på olika enheter och därför måste vissa förändringar göras utifrån lokala förutsättningar på varje enhet. 

 

I Norrköpings kommuns årliga enkät riktad till elever i årskurs 2 finns frågor om fritidshemmet. Resultaten visar på höga medelvärden för upplevd trivsel och trygghet. Enkäten visar också att fritidshemmets lärmiljö överlag upplevs som trygg och att trivseln är god. 

9 av 10 barn som svarat på enkäten säger att de trivs på fritidshemmet. Lika många säger att de känner sig trygga.

 

Antal barn per årsarbetare på fritidshem i Norrköping är 18,2. Samma siffra för riket är 20,4. Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen på fritidshem i Norrköping är 46 procent. I riket ligger samma siffra på 37 procent. Trots att Norrköping ligger högre än riket är det en alldeles för låg siffra. Vi behöver absolut jobba för att få fler personer med högskoleexamen på våra fritidshem i Norrköping. Det vi också kan se i enkäterna är att det på många fritidshem inte finns en plats för lugn och ro. Där hittar vi enkätens lägsta resultat. Även andra lokalfrågor lyfts fram som begränsade för kunna utveckla verksamheten. Det behöver vi titta vidare på.

 

De två senaste läsåren har vi i Norrköping aktivt arbetat med kvalitetsförbättringar inom fritidshemmens verksamhet. Vi har med hjälp av utbildningsmaterial från Skolverket tittat på fritidshemmens uppdrag och personalens utbildning. Flera olika experter på fritidshemsverksamhet har medverkat i detta arbete. Den utvärdering som genomförs efter varje träff visar att innehållet har mött behoven och att insatsen bidragit till att utveckla verksamheten.  De skolor som deltagit lyfter i sina kvalitetsrapporter fram att insatsen har ökat djupet i de kollegiala samtalen samt gett viktiga insikter om verksamheten. De deltagande skolorna säger också att utbildningen har bidragit till ökad samordning och samverkan mellan avdelningar samt satt fokus på elevernas utveckling och lärande. 

 

Vad vi också kan se är att olika personalgruppers samverkan har ökat och att fokus alltmer ligger på undervisning och lärande. Kopplingen till läroplanen blir tydligare och de pedagogiska planeringarna, med tydligt syfte och mål kopplat till elevernas utveckling och lärande, ökar. 

Flera skolor som deltagit beskriver att fritidshemsverksamheten numer är en tydlig del av den samlade skolverksamheten och att representanter för fritidshemmet ingår i skolans utvecklingsgrupp. 

 

Även om mycket utvecklas och går åt rätt håll så finns det också utmaningar. Trots att vi ligger bättre till än rikssnittet är personalens behörighet betydligt lägre än i skola och förskola. Dessutom är skillnaderna mellan olika fritidshem stor. 

En annan utmaning är att alla fritidshem inte deltar i satsningen som vi beskrev ovan. 

Variationen i enkätsvar mellan olika skolor antyder att det också finns stora skillnader i undervisningens kvalitet. Samma bild framkommer i personalgruppens självskattning av fritidshemmets samlade kvalitet. Den varierar på en tiogradig skala mellan 3 och 9. 

Lärmiljöerna i fritidshemmen är inte likvärdiga bland annat vad gäller möjligheten för eleverna att hitta en plats för vila och avskildhet.

 

Vi kan också se att det finns en kvalitetsskillnad mellan verksamheten för 6-9 år och 10-12 årsverksamheten. I vissa skolor finns en tydlig och etablerad samverkan mellan fritidshem för yngre elever och 10-12 årsverksamheten medan samverkansgraden på andra skolor är låg. Därför har vi i utbildningsnämnden tagit beslut om att 10-12-årsverksamheten ska knytas starkare till skolan. Alla fritidshem ska ledas av en rektor, så att chefen kan ta både organisatoriskt och pedagogiskt ansvar för verksamheten på det sätt som skollagen kräver.  

Det finns flera saker att utveckla vad gäller fritidshemmen i Norrköping men också flera saker att vara stolta över och bygga vidare på.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa