Våra barn och unga får inte möjlighet att välja skola

Nedläggning av landsbygdsbussar strider mot Barnkonventionen, en levande landsbygd, samt det fria skolvalet?

Insändare 27 januari 2022 08:25
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Östgötatrafiken har utifrån ”Trafikutredning, Norrköpings landsbygd 2022” beslutat att sluta trafikera flera landsbygdsorter från och med sommaren 2022. Denna insändare avser Vånga och busslinje 482, i synnerhet, och övriga drabbade landsbygdslinjer, i allmänhet. 

 

Utifrån Trafikutredningen har Region Östergötlands politiker beslutat att Vånga, från och med sommaren 2022, inte längre ska trafikeras med kollektivtrafik, busslinje 482. Detta är den enda busslinje som idag trafikerar Vånga. 

Enligt utredningen ”utgörs resenärerna på linje 482 till största delen resandekategori Skolelev”…. ”Bland de som reser med 482 är 10-15 grundskolelever som gjort eget skolval samt 15 gymnasielever”. (Ett eget skolval kan avse såväl kommunal skola, som privat skola.)

Nedläggningen av busslinjen drabbar, således, främst barn och unga. Enligt Barnkonventionen, artikel 3, ska alla beslut som rör barn tas utifrån barnens bästa. Nedläggning av busslinjen drabbar främst barn, och unga, och kan därmed anses strida mot Barnkonventionen (lag från 1 januari 2020). 

 

Det finns även politiska inriktningsbeslut kring en levande landsbygd. Norrköpings kommunpolitiker har i ”Översiktsplan för landsbygden Norrköpings kommun” angivit Vånga som en av de orter som ingår i ”Utvecklingsplan för prioriterade landsbygdsorter”. I denna anges busshållplatsen (linje 482), i anslutning till skolan, ha en central roll för pendling. 

Således strider beslutet om nedläggning av busslinjen även mot Översiktsplan för landsbygden och kommunens intentioner med en levande landsbygd. 

 

Det finns även ett politiskt inriktningsbeslut avseende det fria skolvalet och att elever ska kunna välja skola, både bland kommunala och privata alternativ. 

Genom nedläggning av busslinje 482 exkluderas barn och unga, på landsbygden, från det fria skolvalet. De har inte längre möjlighet att, självständigt, ta sig till och från Norrköping. Östgötatrafiken hänvisar till busshållplats 3 km från Vånga tätort, vilket kräver att barnen korsar väg 215 (70-väg). Detta är en orimlig skolväg, ur ett säkerhetsperspektiv. Det finns ingen säker gång- och cykelväg till denna hållplats.

 

Vidare anger Sveriges kommuner och regioner, SKR, på sin hemsida att de ”ger kommuner och regioner stöd i deras arbete med att utveckla sig som demokrati-, samhälls- och serviceaktör”. Hur kan då regionala beslut gå stick i stäv med de beslut man fattat kommunalt? Borde det inte finnas en politiskt gemensam agenda för såväl kommun- som regionalpolitiker?

Det finns viktiga frågeställningar kopplat till nedläggning av landsbygdsbussarna; Hur ska en levande landsbygd värnas, i enlighet med Översiktsplanen? Hur ska barnen värnas, i enlighet med Barnkonventionen, och inte exkluderas från det fria skolvalet? 

Nu ska många barn välja skola inför höstterminen 2022. Många barn på landsbygden riskerar att exkluderas från det fria skolvalet till följd av beslutet om nedläggning av landsbygdsbussarna. Detta p g a att barnen inte, självständigt, kan ta sig till Norrköping.

 

Strider inte nedläggningen av landsbygdsbussarna mot Barnkonventionen, det fria skolvalet och de politiska inriktningsbesluten om en levande landsbygd?  Vem tar ansvar? 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Östgötatrafiken

Insändare: Lär av kollektivtrafiken i Stockholm

Lär av kollektivtrafiken i Stockholm

Insändare: Vi på landsbygden betalar skatt som alla andra

Vi på landsbygden betalar skatt som alla andra

Insändare: Östgötatrafiken, hur tänker ni när busslinjer tas bort?

Östgötatrafiken, hur tänker ni när busslinjer tas bort?

Insändare: Ungdomarna kan inte längre välja skola • Hur kan det ses som ett demokratiskt beslut?

Ungdomarna kan inte längre välja skola • Hur kan det ses som ett demokratiskt beslut?

Insändare: Östgötatrafiken måste tänka om och rätt

Östgötatrafiken måste tänka om och rätt
Visa fler