Vad blir effekterna av Ostlänkens framdragning?

Att Ostlänken möjliggör flera tåg är helt klart.

Att planeringen pågått i flera år behöver inte diskuteras. Däremot kan diskuteras om alla närmast berörda bjudits in till samråd, skriver insändarskribenten. Arkivbild.

Att planeringen pågått i flera år behöver inte diskuteras. Däremot kan diskuteras om alla närmast berörda bjudits in till samråd, skriver insändarskribenten. Arkivbild.

Foto: Magnus Ihreskog

Insändare2023-06-19 14:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Tunnel byggs för att kunna skona känsliga naturmiljöer" NT 16/6

Som jämförelse, enligt Trafikverkets "Rapport Järnvägens kapacitetsutnyttjande 2022”, passerar ca 22 tåg/dygn Kolmården station. Sträckan Hässleholm – Kristianstad, som också är enkelspårig, trafikeras med 109 tåg/dygn. Det går att köra flera tåg på Nyköpingsbanan.Att planeringen pågått i flera år behöver inte diskuteras. Däremot kan diskuteras om alla närmast berörda bjudits in till samråd. Enligt kartor som finns med i Järnvägsutredningen är samrådet smalt (med vissa undantag), cirka 50 meter på var sida spåret. Inga samfälligheter eller föreningar med anknytning Strömsfors eller Böksjöområdet ingår i Trafikverkets listade samrådskrets. Inbjudan till samråd med allmänheten har gjorts, men då var inte miljökonsekvensbeskrivningen färdig. Vidare var det en pandemi under tiden.

Trafikverket säger att man följt svensk lagstiftning och EU-direktiv angående samråd. Det kan ifrågasättas, då det är Trafikverket själva som ”tolkar lagen”. Strömsfors Vägförening har begärt samråd på plats, eftersom samhället med nära 700 personer ligger i direkt anslutning till navet i hela tunnelbygget vid Böksjö. Trafikverket säger själva att mycket tung trafik, buller, damm etcetera kommer att beröra området. Svaret blev dock att ”Strömsfors och vägföreningen inte är särskilt berörda”.Trafikverket har som uppgift att skydda yt- och grundvatten från föroreningar med särskilt fokus på vattentäkter skriver Daniel Palm. Hittills har under cirka 20 års planering angetts att vid Stubbetorp - Halsbråten finns en ”kommunal vattentäkt”. Inte någonstans i miljökonsekvensbeskrivningens 214 sidor eller något annat dokument står det att vattentäkten förser hela Kolmården (cirka 5 000 människor) samt Kolmårdens Djurpark med dricksvatten.

Om nu Trafikverket är medvetna om riskerna för dricksvattentäkten under byggtiden, varför finns då ingen plan B angiven, om olyckan skulle vara framme?

Helt riktigt att det blir mycket bergmassor som ska tas om hand, men någon plan för hur de ska tas om hand finns inte presenterad. Vid förfrågan har svaret blivit ”de ska köras ut på E4”.Tillgången till Lilla Älgsjön som rekreationsområde kommer definitivt inte att fungera som vanligt. Vägen dit går rakt genom byggnavet vid Böksjö där stenkross, betongstation, arbetsbodar, dumprar och lastbilar kommer att finnas.

Stationen i Krokek ska läggas ner. Detta enligt Trafikverkets egen utredning (Ostlänken nytt dubbelspår Järna-Linköping, del av nya stambanor, objektnummer JO1811) ”granskad och godkänd av Trafikverket” så sent som 2021-11-30, för 18 månader sedan. Exakt ordalydelse på sidan 13: ”Stationen i Kolmården som Nyköpingsbanan passerar planeras att avvecklas i samband med Ostlänken”.
I denna utredning sägs även om Ostlänken: ”Den sammanvägda samhällsekonomiska analysen pekar därför mot att investeringen är olönsam.”

Denna utredning finns inte ens med i Järnvägsplanen! Man kan ju fundera varför.