Uppmaning till gruppledarna i Norrköpings kommun

Holmen har ansökt om att få bygga en vindkraftsindustri i Klintaberget.

Vindkraftverk.

Vindkraftverk.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2022-06-27 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Holmen har ansökt om att få bygga en vindkraftsindustri i Klintaberget. Lagenligt måste de kommuner som direkt berörs tillstyrka en anläggning för att den ska godkännas av MPD (Miljöprövningsdelegationen). MPD har därför skickat ut en kompletteringsremiss i vilken kommunen får uttala sig om ifall de anser att ansökan är komplett eller om det finns delar som behöver kompletteras för att kommunen ska kunna tillstyrka eller avstyrka anläggningen.

Kommunens svar på kompletteringsremissen är därför ett utmärkt tillfälle för kommunen att uttrycka sina åsikter om vilka faktorer som är viktiga för att kommunen i ett senare skede ska kunna tillstyrka en vindkraftsanläggning. Holmen har, efter att MPD skickat ut kompletteringsremissen. aviserat att de avser att förändra ansökan.

Hur framgår inte, mer än det Holmens projektledare skriver i ett mail till MPD (dnr19201-2021-60)

”…Holmen återkommer inom kort med justerat yrkande respektive justerat projektområde med anledning av ovan återkallelse/begränsning av ansökan till att enbart avse Norrköpings kommun. Till följd av justeringen kommer även bl.a. ljud- och skuggberäkningar att uppdateras. Holmen hemställer om anstånd med att inkomma med dessa justeringar…”

Den här informationen skickades från Länsstyrelsen i Östergötland till samhällsbyggnadskontoret@norrkoping.se fredagen den 13 maj kl 08.24.

Utifrån hur ansökan ser ut idag, så är det högst troligt att ett antal vindkraftverk kommer att flyttas från Finspångs till Norrköpings kommun, vilket givetvis kommer att påverka bullerutbredningen i Norrköpings kommun. Vidare kommer vägdragningar att justeras då vägar till norra delen av projektområdet går genom Finspångs kommun.

Hur detta kommer att påverka verksamheter och boende i området är oklart fram till dess att Holmen har presenterat sitt justerade yrkande. Att gå vidare till beslut i ett läge när Holmen hemställer om anstånd att inkomma med justeringar, är djupt olyckligt. Hur ska kommunen veta att det förslag som ännu inte lämnats av Holmen är komplett? Det rimliga är, att precis som MPD, avvakta till dess att Holmens slutliga förslag finns att ta ställning till.