Tunnel byggs för att kunna skona känsliga naturmiljöer

Idag är det trångt i spåren på Sveriges järnväg samtidigt som fler vill åka tåg och mer gods behöver transporteras.

Vi har en plan för hur massorna ska tas omhand och har etablerat kontakt med marknaden för att informera om hanteringen av massorna samt få input kring möjligheter och utmaningar, skriver Trafikverket.

Vi har en plan för hur massorna ska tas omhand och har etablerat kontakt med marknaden för att informera om hanteringen av massorna samt få input kring möjligheter och utmaningar, skriver Trafikverket.

Foto: Thomas Möller

Insändare2023-06-14 22:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Ostlänken gynnar bara ett fåtal pendlare" NT 5/6

"Dricksvattnet i Krokek hotas av Ostlänken" NT 4/6

"Finns ingen reservplan för dricksvattnet i Kolmården" NT 11/6

Ostlänken möjliggör fler tåg och hållbara transporter, smidigare och tryggare resor samt större arbetsmarknadsregioner. Mindre trängsel i spåren skapar också förutsättningar för ett effektivt underhåll av järnvägen. När tågen kan gå på den nya järnvägen kan vi rusta upp de gamla spåren utan att skapa störningar i järnvägsnätet. 

Planeringen av Ostlänken för sträckan mellan Stavsjö och Loddby i Kolmården Norrköping har pågått under flera års tid. Vi har sedan dess, vid flera tillfällen, bjudit in de som är närmast berörda, myndigheter, företag, kommuner och allmänhet att lämna synpunkter och få information om vår planering av den nya järnvägen.

I vår planering har vi följt svensk lagstiftning inom området och även den svenska implementeringen av de EU-direktiv som är relevanta för byggnation av Ostlänken. När vi bjudit in till samråd har brev skickats ut till de enskilda som är särskilt berörda. För att nå ut till fler annonserar vi alltid i lokalpress genom kungörelser och informerar på Trafikverkets webbplats, i sociala medier och via projektets digitala nyhetsbrev.

Nu går planeringen av Ostlänkens sträckning mellan Stavsjö och Loddby in i slutskedet. Mellan 9 juni och 9 juli är det granskning av järnvägsplanen och då är sista möjligheten att lämna synpunkter på de färdiga förslagen innan vi skickar in planen för fastställelseprövning. Järnvägsplanen innehåller också en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver den nya järnvägens miljöpåverkan och hur vi planerar att hantera den. Trafikverket har som uppgift att skydda yt- och grundvatten från föroreningar vid byggnads- och anläggningsarbeten och har ett särskilt fokus på vattentäkter.

Vi är medvetna om riskerna och förstår att det finns oro. I miljökonsekvensbeskrivningen har vi utrett hur järnvägen påverkar dricksvattnet i området och vi har bedömt att risken för påverkan på kvalitet och kvantitet är liten. Miljökonsekvensbeskrivningen är nu godkänd av länsstyrelserna i Östergötland och Södermanland. Vi kommer också skicka in en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet till mark- och miljödomstolen under 2024 och därefter följer en prövningsprocess i domstolen. 

En ny järnväg gör intrång i landskapet men när vi bygger eftersträvar vi att påverka omgivningen så lite som möjligt. För att begränsa järnvägens påverkan i de känsliga naturmiljöerna i Kolmården bygger vi större delen av sträckan i en åtta kilometer lång tunnel. Tunneln kommer generera en stor mängd bergmassor som behöver tas omhand på ett miljöriktigt och effektivt sätt.

Vi har en plan för hur massorna ska tas omhand och har etablerat kontakt med marknaden för att informera om hanteringen av massorna samt få input kring möjligheter och utmaningar. Under byggnationen kommer den största delen av byggtrafiken lokaliseras till större vägar och via arbetstunnlar. Tillgången till sjöar och rekreationsområden i Kolmården kommer till stor del att fungera som vanligt. I vissa fall kommer vi behöva leda om vissa sträckor på exempelvis Södermanlandsleden och Östgötaleden till alternativa vägar.

När det gäller stationen i Krokek har Trafikverket i dagsläget inga planer på att den ska läggas ner. På trafikverket.se/ostlankennorrkoping finns aktuell information om hur vi planerar och bygger Ostlänken i Norrköping.