Saknas dialog när landsbygdsidyllen blir industriområde

Vid detta skogsområdet i Klinga planeras logistikbyggnader.
Vid detta skogsområdet i Klinga planeras logistikbyggnader.

Anna Selander, samhällsbyggnadsdirektör på Norrköpings kommun, skriver i NT 4/10 att Klinga sedan lång tid tillbaka av Norrköpings kommun utpekats som en plats för utveckling av verksamheter. Men dialogen med medborgarna saknas, anser Henrik Andersson.

Insändare 9 oktober 2021 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Klinga - det går inte att undvika att närmiljön påverkas" NT 3/10

Selander berättar vidare att planerna konkretiserades 2017 genom en ny översiktsplan som talar om en möjlig framtida etablering av lager och logistik i Klinga. Hon framhäver vikten av en tidig dialog med boende i Klinga, något som inte stämmer överens med hur verkligheten har sett ut. 

Översiktsplanen från 2017 har inte kommunicerats till boende i Klinga förutom i en mindre, undanskymd, notis i NT under rubriken ¨Kungörelse¨, något som inte en enda i Klinga läst då många medborgare inte har som vana att botanisera inom denna undanskymda kategori i NT. 

 

Först i mars 2019 kom informationen genom en lapp i brevlådan som förklarar att en ny detaljplan (17:6) har upprättats som ska möjliggöra ett logistikcentrum på jordbruksmarken invid Klinga by. Under flera år har dock hus sålts i området under förevändning att området erbjuder ¨landsbygdsidyll¨ och ¨naturskönt område¨ och dylikt. I september 2019 kom politiker och tjänstemän ut till Klinga för ett informationsmöte angående den nya detaljplanen, något som dock inte hade initierats av politikerna själva utan av de boende i Klinga. 

undefined
Klinga by har under många år marknadsförts som landsbygdsidyll med naturskönt läge, menar Henrik Andersson.

Hon menar även på att det i Klinga finns ¨få naturvärden¨ jämfört med andra platser inom kommunen som skulle vara lämpliga för etablering av storskalig logistik. Det vore högintressant få detta utvecklat. Detaljplan 17:6 möjliggör nämligen exploatering av värdefull jordbruksmark i en tid när frågor om miljö, klimat, närproduktion och självhushållning är av avgörande vikt för såväl planetens framtid som nationens säkerhet. I Klinga har jord brukats i hundratals år och åkermarken är av högsta klass. 

undefined
Åkrar vid Klinga by.

När nu kommunen väljer att bebygga denna kommer jordbruksmarken aldrig någonsin mer att kunna återställas. Norrköpings kommun går här emot Sveriges nationella miljömål där det uttryckligen framhävs att växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Att bygga lagerlokaler med tillhörande ökade utsläpp genom markant ökade lastbilstransporter till och från logistikcentrumet leder ofrånkomligen till ökad negativ klimatpåverkan. 

undefined
Ett nytt bostadsområde håller på att växa fram vid Klinga golfklubb. I skogen i bakgrunden är det tänkt att bli ett nytt verksamhetsområde.

Borgs ekbackar i anslutning till Klinga by är även av EU klassificerat som ett Natura 2000 område vilket betyder att naturen har ett särskilt skydds- och bevarandevärde. Inte heller detta verkar dock spela någon roll för Norrköpings kommun som väljer att bebygga området runt omkring och endast bevara backarna som en mindre isolerad ö. Endast ihopkopplat med kringliggande naturlandskap har detta område något värde som ett Natura 2000 område. 

undefined
Tänkt skiss över hur Klinga verksamhetsområde kan se ut fullt utbyggt.

Det senaste är alltså att Norrköpings kommun vill låta Northvolt bygga en batterifabrik på 50 hektar skog som är viktig för både människor, djur och klimat. En ny detaljplan ska forceras fram på några månader. Nyheten om att Klinga åter var aktuellt som lokalisering fick boende läsa i NT. Åter far samhällsbyggnadsdirektören med osanning då hon talar om ¨tidig dialog¨. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa