Såhär arbetar vi med LSS i Norrköpings kommun

Tack för din insändare om LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och hur den tillämpas i Norrköpings kommun.

Helena Axestam, ställföreträdande vård- och omsorgsdirektör, vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun ger svar på hur kommunen arbetar med LSS.

Helena Axestam, ställföreträdande vård- och omsorgsdirektör, vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun ger svar på hur kommunen arbetar med LSS.

Foto: Fredrik Rosander

Insändare2021-07-21 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

Svar till insändare Norrköping lever inte upp till LSS-lagens mål, NT 10/7.

LSS – en rättighetslag - trädde i kraft den 1 januari 1994. Under dessa år har mycket förändrats, vilket lagen i flera avseenden inte har anpassats efter. I insändaren tar du upp både frågor vilka Norrköpings kommun ansvarar för och frågor som regleras på nationell nivå av riksdag och regering samt i föreskrifter från statliga myndigheter som Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket.

När det gäller LSS-boendet på Luntgatan pågår ett ständigt arbete med att förbättra och utveckla verksamheten, vilket har beskrivits i artiklar i NT i slutet av juni 2021.

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg började gälla den 1 januari 2016. I dessa föreskrifter finns bindande regler om arbetskläder för moment som innebär fysisk kontakt med den som får insatser i ett LSS-boende. Arbetsmiljöverket beslutade 2018 om föreskrifter som klargör att arbetskläder som används vid moment som innebär fysisk kontakt ska tas av vid arbetsdagens slut och tvättas i minst 60 grader.

Norrköpings kommun tillhandahåller arbetskläder för medarbetare enligt dessa regler och står också för tvätt. Enligt vård- och omsorgskontorets policy ska arbetskläder i de allra flesta fall inte bäras vid besök i affärer eller på promenader. Om det inträffar situationer där medarbetare inte följer detta, är vård- och omsorgskontoret tacksam för att ansvarig chef får kännedom om det så att den kan ta upp det med berörd medarbetare.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i september 2020 att avveckla subventionen av hyror för lägenheter i LSS-boenden. Avvecklingen av subventionen kommer att genomföras i flera steg och under längre tid (flera år). Det första steget genomfördes den 1 januari 2021 och innebär att subvention enbart kommer utgå för hyror för lägenheter som är högre än 5600 kronor per månad. Det är den högsta hyra för vilken en person som har inkomst i form av aktivitetsersättning eller sjukersättning kan söka bostadstillägg hos Försäkringskassan. 

Frågor om hyror och bostadstillägg i särskilda boendeformer för äldre personer och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS har uppmärksammats på både nationell och lokal nivå under flera år. När det gäller personer med inkomst i form av pension genomfördes förändringar efter beslut av riksdagen under 2019. Dessa omfattar även personer med insatser enligt LSS som är 65 år och äldre. 

I mars 2020 beslutade regeringen att tillsätta en utredning som fick i uppdrag att se över reglerna och klarlägga rättsläget när det gäller tillämpningen av hyreslagen i LSS-boenden. Utredningen lämnade sitt betänkande till regeringen i mars 2021 och betänkandet är ute på remiss till i slutet av augusti. Vi bevakar och följer vad som blir regeringens nästa steg och vilken tidplan som gäller för det fortsatta arbetet.

Vård- och omsorgsnämnden har inte fattat beslut om någon besparing gällande bemanning i verksamheter enligt LSS de senaste åren. Det pågår ett förändringsarbete som ska göra det lättare att följa förändringar i brukarnas behov.  Vidare finns det enheter som anpassar bemanningen till budget, då enheten gått med underskott under längre tid.

Vård- och omsorgskontoret har ett samarbete med organisationer som företräder målgrupper för insatser enligt LSS. Representanter för föreningarna träffar medarbetare på vård- och omsorgskontoret vid sex tillfällen per år och då tas frågor som rör LSS och målgruppen för LSS upp för information och diskussion

Helena Axestam, ställföreträdande vård- och omsorgsdirektör, vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun