Reservatsbildningen bygger på en demokratisk process

Gamlebofjärdens naturreservat ligger strax söder om Gryts samhälle i Valdemarsviks kommun.

Landshövding Carl Fredrik Graf ger svar på två insändare om Gamlebofjärdens naturreservat.

Landshövding Carl Fredrik Graf ger svar på två insändare om Gamlebofjärdens naturreservat.

Foto: Länsstyrelsen Östergötland

Insändare2022-11-13 13:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Naturreservatet hämmar utvecklingen i Gryt"

"Gör om och lyssna på de drabbade i Gryt"

Området är mycket skyddsvärt med gamla naturskogar, betade blandskogar och vackra ekhagmarker. Här finns också strandängar och grunda vikar med tät undervattensvegetation som är viktiga för fiskföryngring och fågelliv.

Beslut om naturreservat fattades den 21 oktober 2022, men processen startade redan år 2010 efter att höga naturvärdena i området blivit kända. Reservatsbildningsarbetet har följt det arbetssätt som – likt många andra processer i samhället – utgår från demokratiska beslut av riksdag och regering. Dialog med kommunen har varit viktig i arbetet. Från början var förslaget till naturreservat betydligt större. Området minskades i flera omgångar efter kommunens önskemål.

Bland annat vid utarbetande av den kommunala översiktsplanen, som beslutades 2018, och som visar markanvändningsplanerna på lång sikt. Överenskommelse med markägaren om ersättning och avgränsning gjordes sedan i april 2020 utifrån översiktsplanen. Mellan reservatet och Gryts samhälle finns plats för en stor mängd ny bebyggelse.

Många möten har hållits under processens gång med politiker och tjänstepersoner från Valdemarsviks kommun och andra berörda organisationer och människor. I våras skickades förslaget till naturreservat ut till en mängd berörda, föreningar, kommunen samt andra myndigheter. Efter att Länsstyrelsen tagit till sig av inkomna synpunkter har flera förändringar gjorts i beslutet.

Strax före planerad beslutsdag kom ett förslag in till Länsstyrelsen om att minska naturreservatet. Då en stor del i förslaget hade mycket höga naturvärden kunde Länsstyrelsen i samråd med markägaren och Naturvårdsverket ta bort cirka 20 procent av den föreslagna minskningen där värdena inte var lika höga. Flera organisationer och privatpersoner har också hört av sig med oro över att reservatet ska minskas och strövområden och höga naturvärden hotas.

Demokrati innebär att alla synpunkter måste vägas in i ett beslut. Och detta har gjorts i fallet Gamlebofjärdens naturreservat.

Att Gryt nu får ett naturreservat där boende och besökare kan uppleva och njuta av vacker natur kommer med all säkerhet att gynna bygden.