Återkommande brister är anledning till nedstängning

Varmt tack för ert engagemang för barnens utbildning i förskolan.

Insändare 20 juni 2022 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Vi kräver att Förskolan Ljuset får vara kvar" NT

 

Stabilitet och trygghet för barnen är grunden för barnens lärande, lärarnas undervisning och en grundbult i förskolans läroplan.

Enligt skollagen ska kommunen göra tillsyn av fristående förskolor. Om vi upptäcker brister kan kommunen ge anmärkningar, förelägga att huvudmannen vidtar åtgärder och i sista hand återkalla tillståndet att bedriva förskola.

 

För förskolan Ljuset Norr och förskolan Ljuset Söder har det funnits brister som lett till anmärkningar och förelägganden 2013, 2015, 2018 och 2019. I vår senaste tillsyn framkom nya brister, som är så allvarliga att nämnden beslutade att huvudmannen inte längre får bedriva förskola i Norrköping. Vårt beslut grundar sig på utbildningskontorets utredning. Det finns tre skäl till vårt beslut:

 

- ägarna och ledningen har inte den insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar som skollagen kräver för att de ska få bedriva förskola

- huvudmannen bryter mot den informationsplikt som finns i skollagen

- huvudmannen använder förskolpengen på ett sätt som strider mot skollagen

 

Utöver utbildningskontorets utredning ingår även uppgifter från Skolinspektionen, Skatteverket, Sveriges domstolar, Kronofogdemyndigheten och Polismyndigheten i underlaget.

Utbildningsnämnden ska alltid ta hänsyn till barnets bästa. I det här fallet är det viktigt att avvecklingen blir ordnad och familjerna får möjlighet att förbereda sig. Därför har nämnden återkallat tillståndet först från den 15 augusti.

 

De allra flesta barnen har redan fått en ny plats i förskola eller skola. Kommunen har beredskap för att ta emot de fem barn som ännu inte har valt någon ny plats. När höstterminen börjar kommer barnen att välkomnas till utbildning i skolenheter med pedagogisk ledning, som ser till att barnen får den utbildning de har rätt till enligt skollagen och läroplanen.

 

Kikki Liljeblad (S), ordförande utbildningsnämnden

Ola J Hedin (L), 1 vice ordförande utbildningsnämnden

Ingrid Cassel (M), 2 vice ordförande utbildningsnämnden


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa