Medveten om att situationen är tuff på en del enheter

Utbildningsdirektör Sofie Lindén och utbildningsnämnden.Är ni medvetna om vad som händer ute i era skolor? 

Insändare 5 januari 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Är ni medvetna om att era besparingar på skolorna gör att personal mitt i ett läsår tvingas byta ämne de undervisar i för att tjänster vid till exempel långtidssjukskrivningar inte får tillsättas? 
Är ni medvetna om att pedagoger gång på gång får skriva i utvärdering av åtgärdsprogram för elever med särskilda behov att åtgärden inte kunnat utföras på grund av personalbrist?

När får vi uppleva den skola du pratar om Sofie Lindén där varje barn får lyckas? 
När får vi pedagoger en arbetsplats där vi får rätt förutsättningar att göra vårt jobb? 

Det får vi när personalbehov inte är en fråga om pengar, när vakanta tjänster tillsätts, när resurser i klasser får vara kvar för elever med behov. 
Det får vi när personalen blir lyssnad på och deras åsikter och arbete är viktigt. Uppgiven och trött pedagog


 

Svar direkt

Jag är medveten om att situationen är tuff på en del enheter inom skola och förskola, och att arbetssituationen är påverkad, inte minst på grund av den pågående pandemin. 

Din insändare är riktad både till utbildningsnämnden och till mig som utbildningsdirektör. Då nämnden och jag i min roll har olika uppdrag och ansvar kan och ska jag därför inte svara på alla delar i din insändare.

 

I vår organisation har vi över 150 enheter från förskola till gymnasieskola och varje enhet är unik. Jag träffar personligen våra fackliga representanter varannan vecka, vilket är ett mycket värdefullt tillfälle för mig där jag får information om arbetsmiljö och situationen på olika enheter. Vi analyserar och diskuterar kring hur vi ska utvecklas vad gäller arbetsmiljö, hur arbetet med strategisk kompetensförsörjning inom det nationella avtalet, HÖK21, ska leda till förbättring samt hur samverkan på enhetsnivå ska förbättras och leda till bättre arbetsmiljö. 

 

Att vi ska bedriva en verksamhet där alla barn ska lyckas är en skyldighet till varje barn, elev och vårdnadshavare. Det är ett långsiktigt arbete och ett förhållningsätt där vi måste tro på att vi kan göra skillnad och ett medvetet arbete pågår varje dag. Många saker har gått framåt, men i en stor organisation finns det så klart fortsatt arbete att göra. En viktig signal är medarbetares engagemang och delaktighet och här visar de senaste personalenkäterna att en stor andel medarbetare upplever möjlighet att vara delaktig och påverka på sin enhet. Min förhoppning är att det nya samverkansavtalet stärker möjligheten att påverka ytterligare. Personalens åsikter och engagemang är en viktig del i arbetet med att få en ännu bättre skola i Norrköping. 

 

Vad gäller ekonomin så är det skattemedel som jag tillsammans med alla rektorer och chefer har ansvar för att bedriva bästa möjliga verksamhet för. Att hålla sin budget är ett ansvar för varje chef i både offentlig och privat sektor och också ett ansvar mot medborgare och de demokratiskt tillsatta politikerna. Hur mycket pengar vi har att röra oss med beslutas politiskt. Det finns också andra parametrar som styr ekonomin på en enhet, till exempel om elevantalet förändras eller statsbidragen ändras.

 

Din insändare berör och väcker frågor hos mig som jag skulle vilja ställa i ett samtal. Hör gärna av dig så vi kan ses. Under våren har jag regelbundna verksamhetsbesök inplanerade och då hoppas jag på fördjupande och öppna samtal med medarbetare om både undervisningskvalitet, arbetsmiljö, elevhälsa samt möjligheten till att möta varje barn och elev. 

 

Sofie Lindén, utbildningsdirektör
 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Vi ser ett stort behov av valfrihet i kommunen

Vi ser ett stort behov av valfrihet i kommunen

Debatt: C: Nedläggning av skolor präglas av dålig information - "Måste öka mångfalden av skolor och barnomsorg i kommunen"

C: Nedläggning av skolor präglas av dålig information - "Måste öka mångfalden av skolor och barnomsorg i kommunen"