Långgrund - alla intressen behöver vägas mot varandra

All energiproduktion har en påverkan på omgivningen. För en vindkraftspark sker den största påverkan när parken byggs.

Insändare 2 april 2023 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vindpark Långgrund kommer att prövas mot en av världens tuffaste miljölagstiftningar för att säkerställa att konsekvenserna är acceptabla. Vi strävar efter samexistens med alla andra intressen och kommer arbeta för att minimera påverkan där den uppstår. 

Vi inledde ett arbete med att finna lämpliga områden för havsbaserad vindkraft redan 2015. Det var ett väldigt omfattande och noggrant genomfört arbete som beaktade många olika aspekter. 

Långgrund identifierades tidigt som lämpligt område bland annat för att området är utpekat som riksintresse för vindbruk av Energimyndigheten - det är en plats med särskilt goda förutsättningar för etablering av vindkraft – starka och stabila vindar blåser här. Dessutom finns en stor regional efterfrågan på förnybar el eftersom elintensiv industri behöver ny kapacitet för att kunna ställa om till hållbara processer och fortsätta vara konkurrenskraftig på sin marknad. Det är viktigt för att behålla och skapa nya jobb.
 

 

Långgrund planeras över en mil från fastlandet. Preliminära ljudberäkningar visar att ljudnivåerna inne vid fastlandet kommer motsvaras av ett andetag eller en viskning. Även belysningen avtar snabbt med avstånd. Att bygga ännu längre ut är utmanade då avstånd ger energiförluster och djupare vatten kräver teknik som är mindre beprövad. 

Det är värt att notera att det i detta nu planeras större projekt än Långgrund här i Sverige, exempelvis i Gävlebukten och utanför Gotland.

 

Det är att vanligt missförstånd att samrådsunderlaget ska vara helt komplett och innehålla svar på alla frågor i förhand. Men dokumentet syftar till att beskriva projektet på en nivå som gör det möjligt att inhämta synpunkter. Det fullständiga beslutsunderlaget kommer att finnas med i ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 

FN:s senaste klimatrapport visar att de närmsta åren är avgörande. Långgrund skulle mer än fördubbla tillgången till förnybar el i Södermanland och Östergötland. Elen behövs för samhällets klimatomställning, konkurrenskraft och tryggade arbetstillfällen inom industrin. Den skulle också leda till sänkta elpriser för både hushåll och företag. 

 

Mark- och miljödomstolen med sina experter ansvarar för att undersöka ansökan och bedöma påverkan på alla andra intressen. Vi kan vara helt säkra på att ansökan kommer att synas i sömmarna -alla intressen behöver vägas noggrant mot varandra. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa