Hur är det med kunskapskravet – Vindpark Östergötland?

Vindpark Östergötland intar en ståndpunkt som strider mot våra grundläggande fri- och rättigheter när de bemöter närboendes oro för sjunkande fastighetsvärden, skriver representanter för Riksföreningen Motvind Sverige.

Ett par studier visar att en vindkraftsetablering reducerar värdet på omgivande småhusfastigheter inom en radie om cirka åtta kilometer. Inom en radie om två kilometer blir värdetappet i genomsnitt 30 – 40 procent. Vissa fastigheter blir osäljbara., skriver representanter för Riksföreningen Motvind Sverige. Arkivbild från Lillgrund Öresund.

Ett par studier visar att en vindkraftsetablering reducerar värdet på omgivande småhusfastigheter inom en radie om cirka åtta kilometer. Inom en radie om två kilometer blir värdetappet i genomsnitt 30 – 40 procent. Vissa fastigheter blir osäljbara., skriver representanter för Riksföreningen Motvind Sverige. Arkivbild från Lillgrund Öresund.

Foto: Johan Nilsson/TT

Insändare2023-11-20 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Kritiserar planerna: "Husvärdet skulle bli obefintligt" NT 14/11

I en nyhetsartikel (NT 14/11) redovisar Vindpark Östergötland sina planer på en vindindustri i Valdemarsviks kommun. Fastighetsägare i området oroas av naturliga skäl. En närboende säger att ”Husvärdet skulle bli obefintligt” om planerna förverkligas. Exploatören kommenterar detta med ”Vi ser egentligen inte att fastighetsvärdena sjunker i skogsområdet”. 

Det finns två grundläggande regler som vindindustrin inte vill acceptera. 

  1. Miljöbalken innehåller ett kunskapskrav. Den som ägnar sig åt miljöfarlig verksamhet ska ha den kunskap som behövs. – Vindpark Östergötland gör ett uttalande som strider mot vetenskapens nuvarande ståndpunkt – och mot bättre vetande. 
  2. Varje fysisk och juridisk person har rätt till respekt för sin egendom. – Vindpark Östergötland intar en ståndpunkt som strider mot våra grundläggande fri-och rättigheter.

När det gäller vindindustrins påverkan på omgivande småhusfastigheters värde finns i Sverige två expertgranskade studier utförda vid KTH i Stockholm. Studierna är mycket omfattande och grundas på 100 000 småhusförsäljningar respektive 600 000 småhusförsäljningar. 

Bägge studierna redovisar samma resultat nämligen att en vindkraftsetablering reducerar värdet på omgivande småhusfastigheter inom en radie om cirka åtta kilometer. Inom en radie om två kilometer blir värdetappet i genomsnitt 30 – 40 procent. Vissa fastigheter blir osäljbara. 

När Vindpark Östergötland påstår att ”Vi ser egentligen inte att fastighetsvärdena sjunker i skogsområdet” är det mot bättre vetande, vilket i sin tur innebär att miljöbalkens kunskapskrav inte är uppfyllt.

I en statlig utredning (SOU 2023:18, Värdet av vinden) föreslås bland annat att en exploatör ska vara skyldig att lösa in de fastigheter som ligger inom ett avstånd om sex gånger ett landbaserats vindkraftsverks totalhöjd – det vill säga i det här fallet bägge de fastigheter som nämns i artikeln. Den regeln föreslogs i utredningen att gälla från och med den 31 maj i år. 

Att förneka relevant kunskap och att påstå motsatsen verkar vara den strategi som Vindpark Östergötland tillämpar fullt ut. 

Vindindustrins framfart präglas av bristen på respekt för andra människors egendom och brist på respekt för den kunskap som faktiskt finns. Vindpark Östergötlands inställning, som den redovisas i nyhetsartikeln, är dessvärre ett typexempel på den arrogans som präglat och fortfarande präglar vindkraftsutbyggnaden i Sverige.