Hoppas snart ha en plats för nya skolan

Vi är medvetna om att behovet av en ny permanent skola på Vikbolandet är stort och att dagens lösning med tillfälliga lokaler inte är hållbar i det långa perspektivet.

Den långsamma processen har sin främsta förklaring i att den föreslagna detaljplanen för området inte beviljades, då området låg inom bullerzonen vid Kungsängens flygplats, skriver kommunalråden Karin Jonsson (C), Kikki Liljeblad (S) och Reidar Svedahl (L)

Den långsamma processen har sin främsta förklaring i att den föreslagna detaljplanen för området inte beviljades, då området låg inom bullerzonen vid Kungsängens flygplats, skriver kommunalråden Karin Jonsson (C), Kikki Liljeblad (S) och Reidar Svedahl (L)

Foto: Carolina Nilsson, Elin Holmer

Insändare2021-11-26 11:20
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar direkt

Därför beviljade kommunfullmäktige anslag för uppförande av ny skola och sporthall i budget 2021. Den planerade nya skolan, skola Västra Vikbolandet, kommer inte att uppföras på fastigheten vid den gamla skolan. Målet är att skolan ska placeras i närheten av Ljunga med omnejd. Förhoppningen är att en ny skola står klar till höstterminen 2025 eller vårterminen 2026.

Den långsamma processen har sin främsta förklaring i att den föreslagna detaljplanen för området inte beviljades, då området låg inom bullerzonen vid Kungsängens flygplats, vilket innebar konflikt med luftfartens riksintresse och hälsorisker. Alternativa lokaliseringar har sedan dess undersökts i området kring Ljunga.

Den befintliga Dagsbergsskolan, som uppvisar en del innemiljöproblem, har inte förutsättningar att nyttjas. Den är inte tillräckligt stor för framtida elevbehov och svår att få ändamålsenlig utifrån dagens läroplan. Skolbyggnaderna ingår i riksintresset Dagsbergs kyrkby och kommunen har ansvar för att de bevaras. Därför måste underhållsinsatser genomföras i framtiden, även om det inte bedrivs någon skolverksamhet i lokalerna. 

Nu pågår arbetet med att undersöka olika lokaliseringsalternativ för den framtida skolan. I området kring Ljungaområdet, som anses lämpligt, äger kommunen inte egen mark utan vi måste hitta ett lämpligt läge som är fördelaktigt ur ett byggtekniskt perspektiv och ett infrastrukturperspektiv. Sedan krävs dialog och överenskommelse med aktuell markägare för att kunna genomföra ett förvärv av framtida skoltomt. 

Vår förhoppning är att inom kort kunna fastställa den framtida skolans placering för att kunna arbeta vidare och förverkliga en ny skola.