Hasselsnoken verkar vara viktigare än dricksvattnet

Ostlänkens hasselsnokar blir kartlagda, men det blir inte vattentäkten för Kolmården.

Just denna hasselsnok bor vid Strålen mitt i skärningen där järnvägen ska dras fram. En yta på 1,75 hektar kommer att försvinna helt, men hasselsnoken har naturligtvis inget alls att göra med Kolmårdens vatten… eller? skriver signaturen Tunneltrollet.

Just denna hasselsnok bor vid Strålen mitt i skärningen där järnvägen ska dras fram. En yta på 1,75 hektar kommer att försvinna helt, men hasselsnoken har naturligtvis inget alls att göra med Kolmårdens vatten… eller? skriver signaturen Tunneltrollet.

Foto: Privat

Insändare2024-03-02 12:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyhet på skottdagen: Hasselsnoken stoppar telemast i Valdemarsvik.

Har vi hört det förut? Jodå, det handlade då om E22, som försenades och fördyrades. Hasselsnok finns också längs sträckan genom Kolmården där Ostlänken ska byggas. Många habitat.

I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) på sidan 97 står följande: 

Hasselsnok. Vid Strålen, arbetsvägen till Svartgölen, Rödmossen, Persdal, Fridhem och Villa Skoga kommer viktiga delar av habitatnätverket för hasselsnok att påverkas. Vid Strålen kommer en yta på 1,75 hektar att försvinna helt, men det rör sig ändå om 0,1-0,2 procent av livsmiljöerna i habitatnätverket för hasselsnok som påverkas negativt. Vid arbetsvägen till Svartgölen, Rödmossen, Persdal, Fridhem och Villa Skoga är det under byggtiden som områdena kommer att påverkas. Livsmiljöerna vid produktionsytorna kommer att kunna återställas, och den permanenta påverkan bedöms bli liten. Den nya järnvägen bedöms medföra liten negativ konsekvens för hasselsnoknätverket om återställande skyddsåtgärder vidtas.

I Trafikverkets miljökonsekvensbeskrivning (MKB) heter det om i stort sett alla skyddade djurarter att ”påverkan bedöms bli liten” eller ”…inte påverkas negativt för någon art.” 

Detta oavsett om det handlar om vildbin, fjärilar, vattenlevande djur, fladdermöss eller groddjur med flera.

MKB, sidan 99:

Efter samråd med Länsstyrelsen Östergötland angående skyddade arter har Trafikverket beslutat att söka dispens enligt artskyddsförordningen rörande hasselsnok. Trafikverket kommer att söka dispens för påverkan i form av habitatförlust, barriäreffekt och risk för ökad mortalitet utmed arbetsvägar.

I miljökonsekvensbeskrivningen finns ordet hasselsnok 28 gånger. När det gäller orden ”Kolmårdens vattentäkt” förekommer det 0 (noll) gånger!

Djurhabitat har undersökts i mängd. När det kommer till grundvattentäkten vid Stubbetorp - Halsbråten har varken SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) eller SGI (Statens Geotekniska Institut) gjort någon platsspecifik undersökning.

Vattentäkten, som lätt kan förorenas under byggtiden, försörjer hela Kolmården, cirka 6 000 personer, företag, äldreboenden, vårdcentral, skolor, förskolor och Kolmårdens Djurpark med dricksvatten.

På något sätt känns det som om den ena handen inte vet vad den andra gör inom våra myndigheter. Eller har jag fel?