Hanteringen följer de nationella rekommendationerna

Parkslide är både seglivad och har stor spridningskraft och vi förstår oron över oönskad spridning.

Kommunen ger svar på hur de motarbetar invasiva arter.

Kommunen ger svar på hur de motarbetar invasiva arter.

Foto: Torsten Braf

Insändare2021-07-28 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

Svar till: "Plågade villaägare kräver krafttag mot parkslide" NT 29/7

Norrköpings kommuns arbete med bekämpning av invasiva arter grundar sig helt på Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens rekommendationer, och som medarbetare i Norrköpings kommun arbetar man efter kommunens riktlinjer.

I den EU-förordning som insändarskribenten hänvisar till, som belyser ansvaret hos markägare för att undvika spridning av invasiva arter, berörs 66 arter, bland annat jätteloka och jättebalsamin, medan parkslide inte tas upp. Som kommun har vi ändå valt att kartlägga bestånden med parkslide på kommunal mark, och tagit fram en handlingsplan som också inkluderar denna. Målet är att på lång sikt utrota invasiva arter på kommunal mark.

När det gäller parkslide har olika metoder gett vitt skilda resultat och osäkerheten är stor. Att bekämpa på kort sikt med förhastade insatser, om än med goda avsikter, riskerar förvärrad spridning då arten skyddar sig genom att slå upp fler skott längre bort från beståndet. Därför rekommenderar Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i dagsläget att parkslide i första hand inte ska röras. Att ha koll på läget, men inte agera aktivt, är det som i de allra flesta fall är den mest ansvarsfulla hanteringen utifrån dagens kunskapsläge. 

Kommunen arbetar idag med att begränsa spridningen av bland annat parkslide genom att vår kartläggning ligger som grund till att undvika grävning och exploatering i kända bestånd. Vi har också pågående dialog med upphandlade entreprenörer om förändring av skötsel som gräsklippning och vägplogning, då maskiner kan få med sig bitar av parkslide som utgör grogrund för nya bestånd. Det gör vi för att inte sprida växten till nya platser eller trigga att befintliga bestånd börjar växa mer aggressivt. 

Den framtagna handlingsplanen som nämns är ett arbetsmaterial med olika exempel på åtgärder, och när bekämpning blir aktuell för ett bestånd ska valet falla på den åtgärd som bedöms ge önskat resultat. Att utföra en åtgärd utan föregående utredning skulle oavsett kostnad kunna leda till snabbare spridning av parkslide vilket vi vill undvika. Bekämpning görs när det är särskilt motiverat och då nyttan överväger möjliga risker.

Vi fortsätter att noga följa kunskapsutvecklingen gällande parkslide. Vår hantering idag är sammanfattningsvis såväl ansvarsfull som i enlighet med de nationella rekommendationerna.