Frågan om vägföreningarna handlar främst om rättvisa

När man kontaktar Norrköpings kommun om misskötsel av tömning av hundbajskorgar får man det felaktiga beskedet att det är vägföreningarnas ansvar.

Överfulla hundbajskorgar kan aldrig bli vägföreningarnas ansvar, anser signaturen Orättvist behandlad.

Överfulla hundbajskorgar kan aldrig bli vägföreningarnas ansvar, anser signaturen Orättvist behandlad.

Foto: Privat

Insändare2023-03-15 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tekniska nämnden tog ett beslut i december 2021 om att upphöra med skötsel som kommunen utför åt vägföreningar från 1 januari 2023. Det beslutet är överklagat och har inte vunnit laga kraft.

Varför är beslutet överklagat? Jo därför att det strider mot lagens krav på hur man fastställer så kallat enskilt huvudmannaskap enligt PBL och det strider även mot de förrättningsbeslut och stadgar som gäller för vägföreningar enligt samfällighetslagen.

Tömning av hundbajskorgar har aldrig varit en skötsel som kommunen utför åt vägföreningar. Kommunens agerande när det gäller vägföreningar går alltså i motsatt riktning (överföra ansvar för lekparker och hundbajskorgar till vägföreningarna) mot vad som basunerats ut från kommunledningen om möjligt övertagande.

Vad kommer den pågående utredningen att resultera i? Frågan om vägföreningarna är framför allt en fråga om rättvisa. Enligt kommunallagens paragraf 2 så ska det i en kommun gälla likställighet. Det ålägger kommunen att erbjuda samma service åt alla medborgare.

Medborgare i ytterkommundelar där vägföreningar sköter vägar och grönområden straffbeskattas idag genom en årlig avgift på cirka 1400 kronor.

Enligt Plan- och bygglagen så kan så kallt enskilt huvudmannaskap tilldelas ett område bara om det är särskilt motiverat. Det beslutet skall dessutom tas i planprocessen, inte av Tekniska nämnden.   

Kommunen har tyvärr misskött frågan om vägföreningar ända sedan 60-talet oavsett vilket styre som kommunen haft. Hur länge ska den felaktiga hanteringen och besluten angående lekparker och hundbajskorgar få fortgå? Så kallad allmän platsmark har alla i kommunen tillträde till! 

Även vägar och gator inom vägföreningsområden används av andra än bara boende i vägföreningsområdet. Varför ska vi som bor i ytterkommundelarna ta ansvar och kostnader för det som är allmänt tillgängligt?

Likväl som kommunen är huvudman för VA, vägbelysning, skolor och äldrevård är det kommunens plikt att ta ansvar för vägar och grönområden i ytterkommundelar.

Jag hoppas att den pågående utredningen resulterar i ett principbeslut om övertagande av alla vägar inom planbelagt område. Sen tror jag att vi alla inser att det kommer att ta tid på grund av.frågans juridiska komplexitet och kommunens ekonomi. 

Det viktiga för oss som idag straffbeskattas är att vi får veta att det inom till exempel tio år ska vara genomfört att alla behandlas likvärdigt.