Varför så tyst om den nya översiktsplanen?

Den politiskt klubbade trafikstrategin föreslås ändras och därmed försämra stadens klimat och miljö. Bilarna ska få större plats och cykelbanor ska inte byggas. Det är helt i strid med intentionerna i nya ÖP25 som siktar på ett klimatanpassat hållbart samhälle, skriver medlemmar i Naturskyddsföreningen. Arkivbild.
Den politiskt klubbade trafikstrategin föreslås ändras och därmed försämra stadens klimat och miljö. Bilarna ska få större plats och cykelbanor ska inte byggas. Det är helt i strid med intentionerna i nya ÖP25 som siktar på ett klimatanpassat hållbart samhälle, skriver medlemmar i Naturskyddsföreningen. Arkivbild.

Beslut om trafikstrategi, användande av jordbruksmark och förtätning av staden går stick i stäv mot förslagen i den kommande översiktsplanen, anser Naturskyddsföreningens styrelse.

Insändare 22 november 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förslaget på ny översiktsplan var ute på samråd i somras. Synpunkterna som kom in bearbetas nu av kommunen och en ny version beräknas ställas ut i början av 2024. Planen ska antas av kommunfullmäktige år 2025.

I inledningen till samrådsförslaget skrev Sophia Jarl (M) ”En bra översiktsplan är en förutsättning för att på ett bra sätt klara våra kommande utmaningar, som klimatanpassningar. Jag är väldigt nyfiken på att höra vad kommuninvånarna tycker om våra förslag. De sitter på en massa kloka idéer och tankar och tillsammans kan vi göra översiktsplanen ännu bättre.”

Men vad händer nu? Det är väldigt tyst. Vi menar att Översiktsplanen 2025 (ÖP25) är så viktig att debatter med öppna sinnen måste leva och ge avtryck i ÖP 25. 

Samtidigt har vi på sistone noterat ett antal ärenden som går stick i stäv med förslaget på ÖP25 och ett hållbart klimatbra samhälle.

Några exempel:

  • Den politiskt klubbade trafikstrategin föreslås ändras och därmed försämra stadens klimat och miljö. Bilarna ska få större plats och cykelbanor ska inte byggas. Det är helt i strid med intentionerna i nya ÖP25 som siktar på ett klimatanpassat hållbart samhälle. 
  • Trots att ÖP säger att grönska i staden ska öka och parker inte ska röras så vill man tillåta bebyggelse i Götaparken, vid Olof Palmes plats invid före detta Folkets Hus. Dessutom finns planer på att bygga en ny sporthall i Djäkneparken. Redan nu har bilparkeringar fått breda ut sig i parken och på skolgården.
  • Jordbruksmark ska skyddas och får enligt lag i Miljöbalken bara i undantagsfall (vid riksangelägna projekt) bebyggas. Trots många yttranden angående ny ÖP, som rör just bevarande av jordbruksmark, avser kommunen inleda detaljplaner på jordbruksmark. Detta utan att ta hänsyn till nya ÖP och många inkomna synpunkter. Bland annat på bördiga Kvillingeslätten invid Åby/Jursla och vid området mellan E4 och Fyrby och väg 51 för nytt fängelse med mera. Byggandet vid Klinga och vid Björkalund söder om sjukhuset planeras att fortsätta. Och vid Marby och Unnerstad som har Vikbolandets bördigaste jordar.

På grund av det förändrade omvärldsläget krävs det att vi snabbt och kraftigt ökar självförsörjningen. Och då är matproduktion via odling en viktig del. Bra jordar i stadens närhet minskar sårbarheten. Vi kan inte och får inte, bygga stora lager och lägga betong och asfalt på några av landets bördigaste jordbruksmarker. Lokal odling minskar också transporterna, vilket är bra för klimatet.

Våtmarker behöver återställas för att minska koldioxidutsläppen. Handlingsplan för det saknas.

Enligt FN och EU ska gröna ytor skyddas. Hänsyn i ÖP saknas för det och en grönstrukturplan behövs.

ÖP 25 måste ta hänsyn till många aspekter för att ge ett hållbart Norrköping. Den befolkningstillväxt man kalkylerat med kommer inte att ske på länge.

ÖP 25 behöver ändras inför samrådsfasen 2024.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa