Finns ingen reservplan för dricksvattnet i Kolmården

Tunneln som planeras för Ostlänken från Böksjö till Stenkullen är långt ifrån riskfri för oss som bor i Kolmården!

Bilden visar Ostlänkens dragning i förhållande till reservvattentäkter i Kolmården.

Bilden visar Ostlänkens dragning i förhållande till reservvattentäkter i Kolmården.

Foto: Privat

Insändare2023-06-11 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om tre år är det tänkt att Ostlänkens åtta kilometer långa tunnel genom Kolmårdenhöjderna ska börja byggas vid Böksjö, rakt över E4 från Böksjön. Platsen blir navet för hela tunnelbygget som beräknas ta minst nio år. Vid Böksjö ska finnas stenkross, betongstation, utrustning för borrning och sprängning av tunneln, upplag av bergmassor, dumprar, schaktmaskiner, arbetsbodar och allt annat som behövs.

Efter 23 års planering saknas fortfarande viktiga delar som har med miljön att göra.

I dagarna har Länsstyrelsen fått en uppdaterad miljökonsekvensbeskrivning för delen Stavsjö - Loddby från Trafikverket. Länsstyrelsen har i princip sagt ja och den uppdaterade järnvägsplanen kommer att finnas tillgänglig för alla att tycka till om mellan 9 juni och 7 juli. Återfinns på www.trafikverket.se <http://www.trafikverket.se

Så här står det i Trafikverkets miljökonsekvensbeskrivning om arbetsplatsen vid Böksjö, Norra tunnelpåslaget, cirka 700 meter från Strömsfors samhälle:

”Byggandet av järnvägen kommer att medföra ett omfattande arbete med avverkning, sprängningar, schakter, bergkross, betongtillverkning och transporter. Störningar i form av buller och vibrationer, avgasutsläpp, stoft och damm, grumling av vattendrag samt utsläpp av kvävehaltigt länshållnings- och lakvatten till recipienter är att vänta.”

1) Det finns ingen plan B

Ingenstans i Trafikverkets planer står det att vattentäkten vid Stubbetorp/Gullvagnen ger dricksvatten åt hela Kolmården, cirka 5 000 människor plus Kolmårdens djurpark! Där står endast att på platsen finns en ”kommunal vattentäkt”.

Vad händer om det sker en olycka med diesel eller kemikalier? Varken Trafikverket eller Nodra har någon plan B för dricksvatten åt oss i Kolmården.

En deciliter (1 dl) dieselolja är tillräckligt för att förorena tiotusen kubikmeter vatten (10 000 000 liter = 10 miljoner liter vatten)! 

2) Lilla Älgsjön svår att nå

Hela området vid Böksjö blir en upplagsplats för maskiner och krossad sten. Att nå fritidsområdet och badplatsen vid Lilla Älgsjön blir svårt eftersom där också ska byggas en provisorisk trafikplats till E4 för byggtrafiken. Ytterligare två sådan trafikplatser ska byggas, en vid Stubbetorp och en mellan Strömsfors och Stenkullen. 

3) ”Massorna skickas ut på E4”

Buller, damm och mycket tung trafik kommer att drabba Strömsfors i upp till nio år. Den mängd stenkross som blir av tunnelbygget täcker cirka 50 fotbollsplaner till en höjd av nio (9) meter, men ännu så länge finns inga planer på var denna mängd sten ska lagras. Trafikverkets projektledare anger att ”massorna ska skickas ut på E4”. 

En stor del av trafiken kommer även att belasta trafikplats Strömsfors, Sjöviksvägen - Nyköpingsvägen (korsningen i Strömsfors), Böksjövägen, trafikplats Stavsjö och flera enskilda vägar.

4) Trafikverket: – Nodra ska leverera och rena vatten Enorma mängder vatten kommer att gå till borraggregaten i tunneln. Detta vatten måste sedan tas om hand för att inte kontaminera sjöar och vattendrag, men vid Böksjö - Stubbetorp är det nog näst intill omöjligt. Böksjön (reservvattentäkt för Kolmården) och Svintunaån kommer att påverkas. En enda borrigg med tre armar kräver 25 m3 vatten i timmen. Enligt planerna kan fem borriggar vara igång samtidigt = 125 kubikmeter i timmen.

Trafikverket säger att Nodra ska leverera vattnet och även ta hand om det så att det kan renas i Slottshagens reningsverk i Norrköping. Här finns ännu inga beslut om hur det ska gå till.

5) Stationen läggs ner

När järnvägen är klar kommer Kolmårdens station att läggas ner.

6) Samråd har avvisats

Strömsfors Vägförening har begärt samråd på plats med Trafikverket. Svaret blev: ”Enligt Trafikverkets tolkning av lagen är inte boende i Strömsfors samt vägförening särskilt berörda…”