Det kommer alltid att finnas mer att uträtta

Att ständigt arbeta för en god arbetsmiljö är en grundläggande förutsättning för alla arbetsplatser.

Insändare 19 januari 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar direkt

På vård- och omsorgskontoret ser vi cheferna som grunden i det arbetet, vilket innebär att chefernas arbetsmiljö är lika viktig som chefens eget uppdrag att skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare i verksamheten.

 

Vi har under det senaste året arbetat på ett nytt sätt utifrån den enkät som årligen genomförs kring chefers organisatoriska arbetsmiljö. Arbetet har skett med en arbetsgrupp där alla verksamheter finns representerade och alla chefer kunnat delta genom sin representant. Vi kan glädjande nog se att svaren på höstens enkät visar på att man upplever en positiv utveckling kopplat till arbetsmiljön. Bland annat har gruppen genom ett årshjul ökat förutsättningarna för ett systematiskt arbetsmiljöarbete som omfattar hela vård- och omsorgskontoret, vilket gjort det lättare att både identifiera utvecklingsområden och arbeta vidare kring dessa. Ledningen har också äntligen under hösten när pandemin avtog något, kunnat träffa alla chefer och föra dialoger i mindre grupper, där delaktigheten och responsen på detta lyfts som väldigt positiv.

 

Att identifiera utvecklingsområden och ge konstruktiv kritik har alltid varit både önskvärt och väl mottaget inom verksamheten. Om din upplevelse är en annan är det beklagligt och då ska du givetvis lyfta detta till nästa chefsled så att din åsikt blir mottagen. Inom verksamheterna finns även möjlighet att anmäla missförhållanden och påtala brister anonymt om man föredrar det.

 

Att nomineras till årets chef utgår från flera kriterier som kvalitets- och utvecklingsarbete, ledarskap, hur chefen skapar förutsättningar för delaktighet i verksamheten med mera – däremot är inte budget i balans ett kriterium. Alla som nominerats har varit föredömen i sitt sätt att leda medarbetarna utifrån ovanstående kriterier och få sin verksamhet att nå de mål som kommunen och vård- och omsorgsnämnden har satt. Efter nomineringen sker även referenstagning av chefernas arbete och deras enheters resultat hos kontorets stödfunktioner, personalavdelningen samt kontorets interna kvalitetsuppföljning.

 

Avslutningsvis vill jag tacka för dina synpunkter. Vi är medvetna om att de stora förändringar som just nu sker inom vård- och omsorgssektorn även nationellt medför att arbetsmiljön kontinuerligt behöver ses över. Det kommer alltid att finnas mer att uträtta – och det kommer vi också att fortsätta göra.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa