Skogsstyrelsen tar bort information om nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen har beslutat att ta bort många uppgifter om nyckelbiotoper på några bolags marker från myndighetens interna och externa karttjänst.

Det vi ställer oss kritiska till är att Skogsstyrelsen tar bort viktig information om nyckelbiotoper som redan finns och som används i myndighetens granskning av planerade avverkningar, skriver Barbro Carlberg, ordförande Naturskyddsföreningen i Östergötland. Genrebild.

Det vi ställer oss kritiska till är att Skogsstyrelsen tar bort viktig information om nyckelbiotoper som redan finns och som används i myndighetens granskning av planerade avverkningar, skriver Barbro Carlberg, ordförande Naturskyddsföreningen i Östergötland. Genrebild.

Foto: Gorm Kallestad

Insändare2023-03-29 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Detta är Naturskyddsföreningen Östergötland starkt kritiska till. Nyckelbiotoper är områden med höga naturvärden där det kan finnas hotade eller sällsynta arter.

Skogsbolag som har begärt att uppgifter om nyckelbiotoper ska avregistreras är bland annat Karl Hedin, Stora Enso, Kopparfors och Persson Invest.

Inventeringen av nyckelbiotoper startade i början av 1990-talet. Staten inventerade småskogsbrukets mark, medan de stora bolagen fick inventera sin egen skog. En landsomfattande kartläggning startade, vilket kom att bli en av världens största naturvärdesinventeringar. Skogsstyrelsen ansvarade för att samla uppgifterna om nyckelbiotoper i en databas. Idag innehåller registret drygt etthundratusen kända nyckelbiotoper spridda över hela landet. Den gemensamma nämnaren är att i nyckelbiotoperna finns förutsättningar för rödlistade, det vill säga hotade, arter att leva. Skogsstyrelsen slutade att inventera och registrera nyckelbiotoper 2021. 

Många virkesköpande organisationer i Sverige är certifierade och har genom det åtagit sig att inte avverka nyckelbiotoper eller handla med virke från sådan skog. Certifieringen försvåras när inventeringen döljs. Information om nyckelbiotoper är viktig för att undvika att skyddsvärda skogar avverkas. 

Vi anser att detta beslut av Skogsstyrelsen strider mot Inspire-direktivet i EU, som kräver att miljöinformation ska vara tillgänglig för det offentliga och för allmänheten. 

Skogsstyrelsen använder karttjänsten med information om nyckelbiotoper i sin automatiska granskning av planerade avverkningar. Om en avverkning berör en nyckelbiotop hamnar den hos en handläggare, som tittar närmare på avverkningen. När uppgifterna tas bort från karttjänsten kommer den automatiska granskningen inte kunna upptäcka skogar med höga naturvärden, vilket försvårar för Skogsstyrelsen att granska planerade avverkningar.

För att fatta kunskapsgrundade beslut i skogen är det viktigt att det finns en allmänt tillgänglig databas. Det vi ställer oss kritiska till är att Skogsstyrelsen tar bort viktig information om nyckelbiotoper som redan finns och som används i myndighetens granskning av planerade avverkningar. Vi uppmanar Skogsstyrelsen till självrättelse genom att ändra beslutet om att ta bort uppgifterna om nyckelbiotoper ur registret.