Bebygg inte åkermarken med logistikcentraler

Trots varningar från olika experter har Norrköpings kommun valt att anlägga storskaliga logistikcentraler på jordbruksmark.

Insändarskribenten anser att åkermark behöver bevaras.

Insändarskribenten anser att åkermark behöver bevaras.

Foto: Hanna Petersson

Insändare2022-03-11 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varningarna har handlat om att inte bebygga åkermark som kan vara avgörande för nationell självhushållning i en krissituation i Europa. Kommunen har valt att anlägga logistikcentraler på jordbruksmark, bland annat i Klinga. Flera överklaganden till Mark-och miljödomstolen har gjorts som dessvärre avslagits.

En farlig situation har nu uppstått i samband med krigsutbrottet i Ukraina som kommer att påverka hela Europa, Sverige och Norrköping inkluderat.

Två saker är här särskilt viktiga för svensk del. För det första; Ukraina är sedan länge en stor producent och exportör av spannmål. Bland annat producerar man 10 procent av all vete i Europa samt betydande mängder majs. Kriget gör att stora delar av Ukrainas jordbruk slås ut på obestämd tid. Det leder till kraftigt höjda spannmålspriser på världsmarknaden då utbudet minskar.

Sverige har förvisso ingen stor import av spannmål från Ukraina i dagsläget men prisökningarna drabbar oss likväl. Handelsrutter till svenska hamnar kan i händelse av en eskalerande internationell krissituation blockeras, vilket betyder att Sverige måste försäkra sig om en stark inhemsk livsmedelsproduktion som garanterar egen tillgång på spannmål. Vi kan alltså inte i detta läge ta för givet att internationell handel ska fungera normalt.

Norrköpings kommun blundar för dessa fakta, som i en krissituation kan visa sig vara avgörande för landets överlevnad. De väljer att gå vidare med planer på logistikområden ibland annat Klinga och Malmölandet som riskerar att äventyra hela landets säkerhet som en självförsörjande nation.

Utvecklingen i Europa kan inte heller komma som en överraskning för Norrköpings politiker då det europeiska säkerhetsläget har försämrats gradvis under de senaste 15 åren. Möjligen har man levt i sin egen bubbla och hoppats på det bästa, vilket är ett totalt oansvarigt agerande gentemot sina medborgare. De valdas legitimitet består endast så länge de arbetar för folkets bästa.

Kommunen borde därför haft detta i åtanke när man planerar var logistikområden ska placeras. Jag kräver därför ett svar från kvartetten på varför Norrköpings kommun undergräver den nationella säkerheten genom att förstöra sin egen jordbruksmark? Att Norrköpings kommun dessutom inte ens diskuterar denna avgörande fråga öppet med sina medborgare är häpnadsväckande. Den styrande kvartetten väljer osäkra, kortsiktiga logistikprojekt framför folkets rätt till tillgång på mat i ett möjligt krisläge.

Jag har tidigare gjort klart att alla framtida detaljplaner och bygglov på jordbruksmark eller skogsmark i Klinga kommer att överklagas i samtliga instanser. Detta är nu mer aktuellt än någonsin.