Ansök om att låta Brunnslasarettet bli byggnadsminne

Första hjälpen för det förfallna Brunnslasarettet skulle vara att få det förklarat som byggnadsminne, anser Anne Sophie Norlén. Arkivbild.
Första hjälpen för det förfallna Brunnslasarettet skulle vara att få det förklarat som byggnadsminne, anser Anne Sophie Norlén. Arkivbild.

Brunnsparken vid den historiskt viktiga Storån, är en av Söderköpings givna attraktioner. Tyvärr är de kommunala planerna för parken och byggnadernas framtid oklara.

Insändare 28 november 2023 18:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På Brunnsområdet finns ett antal byggnader. ”Slottet” vars äldsta delar är från 1770-talet, Brunnssalongen (1819), Brunnslasarettet (1893) och Brunnskyrkan (1898). 

Det är en unik och vacker kulturmiljö, tillgänglig för allmänheten. En sammanhållen enhet av historiska byggnader. Epidemier avlöste varandra från mitten av 1800-talet. De välbesuttna sökte sig till Brunnen med S:t Ragnhilds källvatten i förhoppning om bot eller förebyggande behandling. Brunnslasarettet som uppfördes på Söderköpings brunn erbjöd fattiga gratis vård och logi. Ett fint drag i Söderköpings historia att påminnas om. 

Brunnslasarettet användes fram till 1976 och byggdes sedan om till skollokaler i anslutning till Bergaskolan. Senast användes det som evakueringsboende 2015-2016. 

Byggnaden har därefter stått tom i väntan på utredning av status och kostnader för renovering. En antikvarisk/teknisk förundersökning genomfördes av Fredrikssons arkitektkontor 2018 där åtgärder beskrivs och slutsatsen blir att fastigheten kan bevaras.

I dagens läge, med diskussion om förtätning, höghus i innerstaden, i den känsliga Brunnsparksmiljön och framför Birkagården, förefaller den svagaste länken i raden av byggnader vara Brunnslasarettet, som tillåts förfalla medan tiden går. 

Inte så att man negligerat byggnaden under årens lopp. Går man tillbaka i kommunens fullmäktigeprotokoll har Brunnslasarettet fått mycken uppmärksamhet. 

Ändå kommer ett Rivningslovsärende avseende Brunnslasarettet upp till prövning i samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 5 juni 2018 efter att den antikvarisk/tekniska förundersökningen presenterats i april samma år. Utfall av ärendet i kommunstyrelsens protokoll från den 19 juni samma år lyder:  ”Rivning kommer inte i fråga utan byggnaden ska bevaras”. 

Tiden går, inget händer, interpellationer och medborgarförslag om nyttjandet av Brunnslasarettet strömmar in under 2019 -2021 men avslås, det ena efter det andra. Flera förslag från allmänheten presenteras som insändare i pressen. 

Fastighetskontoret utreder nu ett uppdrag om lokalförsörjningsplan; behovet av en F-6-skola på Bergaområdet där man ska göra en förstudie av förutsättningar för att nyttja Brunnslasarettet för skoländamål igen som man tidigare gjort med Bergaskolan. Utredningen redovisas hösten 2023. Om resultatet blir förslag till renovering och anslutning av Brunnslasarettet till Bergaskolan, behöver man extern uppbackning, inte minst ekonomiskt, eftersom kommunens ekonomi är uppenbart ansträngd. 

Första hjälpen skulle vara att ansöka om och få Brunnslasarettets status ändrat av Länsstyrelsen till byggnadsminnesmärke. I nuläget är byggnaden märkt med ”lilla q” det vill säga byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och får inte förvanskas. Den ligger i riksintresseområde och har redan ett skydd i detaljplanen. 

Med denna statusförändring till byggnadsminnesmärke finns också möjlighet att ansöka om ekonomiskt bidrag till renovering.

Svensk byggnadsvårdsförening bevakar och värnar värdefulla miljöer och byggnader som är hotade. Stadsmiljöföreningen i Söderköping har anmält Brunnslasarettet till byggnadsvårdsföreningens ”Gula listan”, en bevakningstjänst . 

Kommunen utreder också förutsättningarna till försäljning av Brunnslasarettet. 

Om man skulle ta ett sådant beslut, måste kommunen noggrant informera om de krav som ställs vid förvaltandet av byggnaden i framtiden och ett klargörande om byggnadens ovannämnda skyddade status och värde accentueras. En eventuell köpare får exempelvis inte förvanska dess yttre vid en renovering. 

En starkt kritisk granskning av renoveringsplan, ritningar och löpande uppföljning är en nödvändighet och detta ansvar åligger fortsatt kommunen. En god guide i detta arbete är den noggranna antikvarisk/tekniska utredning som kommunen tidigare lät en arkitektbyrå genomföra. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa