Alla uppdrag i kommunen är viktiga

Det stämmer att Norrköpings kommun har ändrat på hur medarbetarundersökningar görs. Numera genomför vi flera enkätundersökningar varje år i stället för som tidigare vartannat år.

Vi strävar mot ett nära och hållbart ledarskap och medarbetarskap som ger goda förutsättningar att utföra sitt arbete och som kommer kommuninvånarna till godo, skriver Eva Besterman, HR-chef och Anna Thörn, kommundirrektör i Norrköpings kommun.

Vi strävar mot ett nära och hållbart ledarskap och medarbetarskap som ger goda förutsättningar att utföra sitt arbete och som kommer kommuninvånarna till godo, skriver Eva Besterman, HR-chef och Anna Thörn, kommundirrektör i Norrköpings kommun.

Foto: Norrköpings kommun/Fredrik Rosander/Christian Ekstrand, Söderköpings kommun

Insändare2021-10-30 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar direkt

"Kommunen måste stötta enskilda ledare i arbetet" NT 30/10

Förändringen gjordes inte för att resultaten var dåliga utan helt enkelt eftersom avtalet med Ipsos, vår leverantör av medarbetarundersökningar, löpte ut 2017. 

När vi utformade frågorna i den nya undersökningen ”Mätning av måluppfyllelse” utgick vi ifrån de frågor som fanns med i Ipsos undersökning. Dels för att det var validerade frågor och dels för att vi i någon mån skulle kunna se utvecklingen mellan de olika mätningarna som mäter hur väl vi lyckas uppfylla våra mål kring bland annat delaktighet och ambassadörsskap. 

Enkätundersökningen mäter också Sveriges kommuner och regioners HME-index (Hållbart Medarbetar Engagemang) vilket gör att vi kan jämföras med andra kommuner i landet. Vid en jämförelse på riksnivå ligger Norrköpings kommun bra till, med ett totalindex på 80 där kommungenomsnittet är 79.

Vår nya enkätundersökning har genomförts under två år och ambassadörsindex, som var högt redan 2019, hade ökat 2020. Ambassadörsindex mäter attraktivitet för oss som arbetsgivare. Delaktighetsindexen följer upp medarbetarnas upplevelse av att kunna påverka utförandet av den egna verksamheten och även det ligger på motsvarande höga nivå.

Chefsnivåer i Norrköpings kommun är mellan tre och fem beroende på verksamhet. Det är noga analyserat vilka nivåer som behövs. Detta då vi strävar mot ett nära och hållbart ledarskap och medarbetarskap som ger goda förutsättningar att utföra sitt arbete och som kommer kommuninvånarna till godo.

Norrköpings kommun vill möjliggöra ett hållbart, tillitsbaserat ledarskap för utveckling av medarbetare och verksamhet. Forskning påvisar att engagemang och motivation stärks då chefer och medarbetare i högre grad får nyttja hela sin kompetens. När vi som arbetsgivare satsar på att stärka det stärker vi också förutsättningarna att behålla kunniga och engagerade medarbetare, oavsett profession. Det här är ett långsiktigt arbete som utvecklas över tid, tillsammans och gemensamt med alla involverade. 

Insändaren gör en koppling mellan svårigheterna att rekrytera lärare och vårdpersonal för att administration och ledning, enligt insändaren, värderas högre. Vi hoppas att ovanstående resonemang tydliggör vår syn att alla uppdrag som utförs inom kommunen är viktiga.