Viktigt att bevara tätortsnära natur

Viktig natur i Unnerstad starkt hotad, säger Anders Wennerblad.
Viktig natur i Unnerstad starkt hotad, säger Anders Wennerblad.

Läser med oro planerad skogsavverkning vid Grosvads friluftsområde i Finspång.

Debatt 14 juli 2023 18:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Upprört när Holmen ska avverka sko i friluftsområde" NT 10/7


I samma nummer (NT 10/7) står om vikten av natur, träd, svalka och skugga, i ett reportage om ”Bright-projektet”. Universitetet, SMHI och Norrköpings kommun deltar.


Viktigt med friluftsliv. 

De stadsnära skogarna ger möjlighet till friluftsliv för alla i en lugn miljö. Skog på gångavstånd kräver inga resor, en miljövinst i sig. Skogen ger svalka, vilket blir viktigare i klimatförändringen och är platsen för olika slag av utomhuspedagogik, motion och bärplockning. 85 % av landets befolkning bor i större tätorter vilket gör den nära skogen till en viktig resurs. Skogens positiva effekter på vår hälsa är väl dokumenterad.

Ekosystemtjänster är naturens gratisarbete. Insekter pollinerar grödor, växter och skog renar luften och avger syre, dämpar buller och vind, absorberar och avger vatten. Binder avgaser och andra föroreningar och lagrar kol.

Problemen är ”intressekonflikter”.

Markägaren vill ha vinst och visar sällan tillräcklig hänsyn till alla andra viktiga aspekter.
Idag planeras ofta bebyggelse i viktiga skogar nära bostadsområden.
Stora exploatörer, som säger att de vill ”utveckla” området, köper upp jordbruksmark (vi måste ju minska importen av mat!) och tätortsnära fina skogar. Alltför ofta förstörs de fina miljöerna av en alldeles för hård exploatering. Ibland inleds avverkningen före kommunens naturinventering.

Politikerna vill höja företagarnas nöjdhetsindex och säger ja – men de missar då sina egna innevånares och naturens bästa. Skogens natur- och rekreationsvärden vägs inte in i tid. Allmänhetens många åsikter, vid samråd och i insändare, är en demokratisk rättighet som vittnar om ett stort engagemang. Detta måste hanteras betydligt bättre vid planläggning. Politiker, samhällsplanerare och skogsägare måste lära sig se skogens alla värden. En attraktiv tätortsnära skog gör att människor mår bättre. Fysiskt och psykiskt. En samhällsekonomisk vinning som är stor men svår att mäta. Barn lär sig om naturen och allemansrätten. Att vara rädd om naturen!

Lösningen

Skyddet för de tätortsnära skogarna måste öka kraftigt. Man måste ha en tidig dialog med markägare om hur värdefull natur ska bevaras, utvecklas och skötas. Arbetet med kommuners grönstrukturplan, som ska ligga till grund för alla detaljplaner, måste påskyndas. Ett steg mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Skogsvårdslagen ger stöd

Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen” (SFS 1979:429).
Och kommunerna har så kallat ”planmonopol” och kan därför styra över markanvändningen.


Skydda och bevara i nya översiktsplanen ÖP25. Norrköping har flera värdefulla stadsnära naturområden som många medborgare nyttjar i sin vardag. Just nu vill kommunen att innevånarna yttrar sig om nya Översiktsplanen. Gå in på kommunens hemsida och se alla underlag. Det är viktigt att du yttrar dig före 18/8 om du vill bevara natur. Mejla till: oversiktsplanering@norrkoping.se
I nya ÖP finns stark hotade viktiga skogar och åkermark i Marby, Unnerstad och vid Hallberga- Fyrby mot E4. Låt oss skydda och bevara de tätortsnära naturområdena. Då trivs de boende och naturen och klimatet bättre.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa