Vi verkar för att kyrkan ska vara närvarande

Borgerligt alternativ värnar musikverksamheten i kyrkan.
Borgerligt alternativ värnar musikverksamheten i kyrkan.

Borgerligt alternativ är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp som verkar för en kyrka som är närvarande i människors liv och under livets alla skiften.

Debatt 25 augusti 2021 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi finns i hela landet och ställer upp i valet till kyrkomötet, Linköpings stift, Norrköpings pastorat och Söderköping S:t Anna församling.

Borgerligt alternativ värnar om församlingens arbete som kyrkans primära nivå. Det är där kyrkans grunduppdrag genomförs, att fira gudstjänst, undervisa bedriva diakoni och mission. Vi vill motverka att makt och resurser koncentreras till Svenska kyrkans nationella nivå i Uppsala. 

 

Svenska kyrkan representeras ofta av våra anställda, ärkebiskop, biskopar, präster, diakoner, musiker, pedagoger, vaktmästare med flera men Svenska kyrkan är varje medlem. Det är vi tillsammans som är Svenska kyrkan. Tillsammans kan vi genom ett kyrkligt arbete skapa livskvalitet och framtidstro för nuvarande och nya medlemmar. Gudstjänsten är kyrkans nav men Svenska kyrkan gör och kan göra så mycket mera. Vi arbetar för ett införande av ett ”golv” och ett ”tak” på medlemsavgiften. Att vara medlem i Svenska kyrkan ska inte vara en ekonomisk fråga. 

 

Under det gångna året har kyrkans verksamhet påverkats av de restriktioner som rått i samhället på grund av pandemin. Men betänk att detta är första gången Svenska kyrkan i historien har tvingats ställa in eller räkna in och sätta gräns för antal besökande i kyrkans möten och gudstjänster. För oss är det viktigt att klara ut hur kyrkan i framtiden kan arbeta utifrån egna lokala förutsättningar även i en kristid. Kyrkan har en viktig uppgift att skapa hopp och framtidstro samt att upprätthålla en god folkhälsa.

 

Borgerligt alternativ värnar om att vi är en folkkyrka utifrån den kristna grundsynen och att vi finns som en naturlig del av samhället. Vi värnar om en trygg kyrka som finns utanför kyrkans egna lokaler. Därför kommer vi arbeta för ett bevarande i Svenska kyrkan av sjukhuskyrkan och den jourverksamhet som finns för att möta upp människor i kris och sorg. Utanförskapet i Norrköping finns och människor behöver stöd för att komma till en trygg tillvaro. Borgerligt alternativ har under den gångna mandatperioden varit drivande för en etablering av Stadsmissionen i Norrköping och för fortsatt stöd av Ria-verksamheten.

 

En central fråga för oss är diakoni och själavård med stöd till enskilda individer och familjer. När livet går sönder och svårigheter möter behöver kyrkan vara som allra tydligast närvarande. Genom att se till individen och familjens behov av stöd vill vi se hur kyrkan kan utdela enskild nattvard, ge själavård, tillhandahålla digitala gudstjänster och kyrkomusik. 

 

Många dop, konfirmationer och kanske även bröllop har skjutits upp av pandemin. Här är det viktigt att Svenska kyrkan på alla sätt inbjuder och finns tillgänglig för att lösa detta och skapa oförglömliga kyrkliga minnen för individ, familj och vänner.

Borgerligt alternativ värnar om musikverksamheten och inte minst all körverksamhet där barn- och ungdomskörerna särskilt bör uppmärksammas. Den kyrkliga musiktraditionen behöver bevaras och utvecklas. I ett hållbart samhälle har vi tillsammans ansvar för att värna om det kyrkliga kulturarvet och låta våra barn och barnbarn vara en del av detta i framtiden.

Ämnen du kan följa