”Vem ska vi kunna lita på?”  citat Hoola Bandoola Band

Det har gått över ett år sedan Holmens inbjudan till samråd ang vindkraftsverk och boende i Norrköpings kommun ställdes inför helt nya förutsättningar. Den nu pågående och säkert långdragna processen styr vår dagliga verksamhet sedan dess.

I den ansökan som Holmen lämnade in till Länsstyrelsen har säkerhetsavstånden ytterligare minskats inom Klintaberget vilket direkt berör boende och företagare med katastrofalt resultat om det går igenom, skriver Catharina Roos och Per-Olov Strandberg.

I den ansökan som Holmen lämnade in till Länsstyrelsen har säkerhetsavstånden ytterligare minskats inom Klintaberget vilket direkt berör boende och företagare med katastrofalt resultat om det går igenom, skriver Catharina Roos och Per-Olov Strandberg.

Foto: Widar Anersson/Susanna Beskow Norgren

Debatt2022-01-29 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Därför uppskattar vi i RVNO  att ha fått möjligheten att bli inbjudna och få framföra faktabaserat underlag till alla er  Norrköpings politiker under det dryga året som gått. Som en förening med drygt 580 medlemmar har vi tvingats att eftersöka information och sätta oss in i all den kunskap och fakta som finns kring de frågor som kommer att påverka oss medborgare i de planerade vindkraftsområdena. 

Under hösten har vi fått in nya rön, bland annat en svensk rapport från KTH avseende kraftigt försämrade fastighetsvärden nära vindkraftsverk, samt rön från bland annat Bayern angående rekommenderat säkerhetsavstånd till närmaste bebyggelse, tio gånger höjden, något som vi ansett vara av högsta vikt att förmedla både till Holmen och till er politiker. Dessutom har vi gått igenom Norrköpings Översiktsplan och kunnat konstatera att Holmens ansökan inte överensstämmer med översiktsplanens riktlinjer.

Därför har vi återigen under senhösten genomfört ett antal nya träffar, både fysiskt och digitalt med företrädare för alla politiska partier utom två. Vi kan endast med förvåning notera att S och C i nuläget inte önskar en levande dialog med oss, utan endast med Holmen. I den ansökan som Holmen lämnade in till Länsstyrelsen har säkerhetsavstånden ytterligare minskats inom Klintaberget vilket direkt berör boende och företagare med katastrofalt resultat om det går igenom. Få av de politiska partierna har tagit ställning och är förvisso tydliga med att de behöver ytterligare mer kunskap samt en process att förhålla sig kring. Det kanske inte är helt förvånande med tanke på hur olika partierna på riksnivå förhåller sig till vindkraft. Vi är medvetna om detta även om vi givetvis efterfrågar klara besked.

För enligt Holmens beräkningar ska det finnas drygt 300 hushåll inom en kilometer från närmaste vindkraftverk. Ska dessa offras? Vem bestämmer över 300 hushåll vars hem redan nu är osäljbara, innan vindkraftverken ens har börjar byggas. Fastigheter som inte kommer att kunna användas som säkerhet för lån på normala villkor och där bygglov inte kommer att beviljas med hänvisning till den förestående vindkraftsetableringen. Holmen har vid våra gemensamma möten under året avsagt sig allt ansvar för ekonomisk kompensation vilket upprepats i deras tillståndsansökan. Holmen hävdar sin ”rätt” att använda sin mark efter eget gottfinnande. 

Är det rimligt att tvångsvis föra över stora ekonomiska värden från småhusägare i området till ett börsbolag, genom att tillåta en ändrad markanvändning, från skogsbruk till en storskalig vindindustri? 

Med kunskap följer ansvar. Vi i RVNO har efter förmåga försökt förmedla den kunskap vi inhämtat under det gångna året. Vi hoppas att ni politiker tagit till er den kunskapen. 

Vi ber er politiker därför att noga överväga vilket ansvar ni har för att utsätta människor i vårt tätbefolkade område för ett experiment av detta slag. Det finns i lagstiftningen en försiktighetsprincip. Om ni inte är helt övertygade om att Holmens planer är ofarliga för oss som bor här, om ni är tveksamma till hur etableringen påverkar fastighetsvärdena i området med allt som följer av detta, om ni satt er in i alla de negativa konsekvenser som en vindkraftsetablering medför, erbjuder lagstiftningen möjlighet för er att säga nej. Använd den möjligheten. Holmen har ingen rätt att ändra markanvändningen om inte ni tillåter det. 

Det yttersta ansvaret för markanvändningen i kommunen åvilar er politiker.