Varför flyttas hemtjänsten från Vikbolandet?

Varför anser ansvariga politiker att flytten av Hemtjänstenheten från Östra Husby till Norrköping inte är en politisk fråga?

Debattörerna ifrågasätter varför Hemtjänstenheten i Östra Husby flyttas till Norrköping.

Debattörerna ifrågasätter varför Hemtjänstenheten i Östra Husby flyttas till Norrköping.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Debatt2021-08-15 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Få ansvariga politiker vill delta i debatten för att få sina väljare att förstå skälen till flytten. Kanske beror det på att de inte själva finner några skäl? Man accepterar ytterområdenas ”avlövning” av kommunal service och avslöjar sitt intresse för äldres vård- och omsorgsfrågor.

I NT har tidigare på debattplats centerns Alexandra Asp och Camilla Hahn fört fram sin inställning till flytten av hemtjänstenheten i Ö Husby. De anger att ”rådande omständigheterna gör det svårt att nu ändra i beslutet om flytt”. Vilka rådande omständigheter? Argumenten för flytten har av ansvariga tjänstemän ändrats vartefter ny information framkommit. Underlaget för beslutet är ofullständigt. Att ändra ett beslut när nya fakta framkommer är en styrka och borde vara en självklarhet!

Så till de punkter som enligt Asp/Hahn visar på att politiken, trots allt, bryr sig:

”Onödiga resor ska undvikas”. De onödiga resor som en flytt innebär kommer att kosta kommunen ca 2 mkr i ökade bilkostnader. Dessutom kommer det att öka CO2-utsläppen. Därtill kommer ökad kostnad och miljöbelastning för de anställdas resor till/från arbetsplatsen. Ingen flytt - inga onödiga resor! 

”Lokaler nära brukarna ska användas vid behov”. Att behålla/öka lokalkostnaderna på Vikbolandet och dessutom ha lokaler i centrala staden kommer att öka enhetens lokalkostnader med nära 2 mkr. Ingen flytt - oförändrade lokalkostnader!

”Handlingsplan med åtgärder och kostnader ska presenteras”. En självklarhet då man ändrar förutsättningarna för verksamheten. Att detta görs först nu – beslutet togs i början av maj, visar att beslutet inte tagits på saklig och professionell grund.

En stor del av Vikbolandets befolkning har gett uttryck för sin åsikt genom protestlisor där det krävs att beslutet omprövas. Istället för att skapa förutsättningar för en god vård- och omsorgsverksamhet, så anser vi att beslutet;

ökar oron hos äldre, nuvarande och framtida hemtjänstmottagare

är förödande för att rekrytera kunnig, positiv och trygg personal från närområdet

motverkar kommunens mål, om att kontinuiteten i hemtjänsten ska öka

strider mot kommunens mål att minska miljöbelastningen

inte överensstämmer med antagen Inriktning för landsbygdspolitiken och Översiktsplan för landsbygden

ökar kommunens kostnader, utan att välfärden ökar eller blir bättre. 

Att flytta hemtjänstenheten från Östra Husby till staden och tillbaka igen, är ett i flera avseenden, ”bakvänt” beslut som kostar kommunen ca 10 mkr enligt SPF:s beräkningar - om alla personal-, bil-, lokal- och andra merkostnader räknas. Enbart behovet av fler anställda p.g.a. att resorna till brukarna blir längre innebär flera miljoner kronor i ökad personalkostnad.

Lägg dessa pengar på att få en ännu bättre och funktionell hemtjänstenhet i Östra Husby. 

Allt som i denna fråga, kan göras i centrala staden – kan göras lika bra på Vikbolandet. 

Det är bara en fråga om att vilja!