Vårdförbundet: Regionen bör satsa på sin bemanningspool

Bilden av en ansträngd hälso- och sjukvård möter oss dagligen. Det är oroande att tillgången på vårdplatser har minskat de senaste åren samtidigt som behovet av fler öppna vårdplatser är stort.

Debatt 13 januari 2023 12:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har fina sjukhuslokaler och hög standard i svensk sjukvård men avsaknaden av legitimerade livsviktiga professioner leder till sämre vård, sämre resultat, risk för vårdskador och patientsäkerhetsbrister. Barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor väljer bort vården. 

En färsk studie från Sverige visar att omsättningen på sjuksköterskor är hög och orsakerna till att många slutar är dåliga arbetsvillkor, bristande ledarskap och dålig arbetsmiljö. Om en arbetsplats börjar tappa erfarna kollegor kan den snabbt hamna i en nedåtgående spiral där medarbetarna upplever högre arbetsbörda, minskad kontroll och arbetstillfredsställelse och där risken att fler slutar är avsevärt hög. Detta ser vi hända och detta behöver åtgärdas nu.

 

Vårdförbundet har lösningarna. Vi måste få vila och återhämtning. Vi måste få ett hållbart yrkesliv och inte behöva gå ner i arbetstid eller drabbas av etisk stress. För det krävs stora satsningar på arbetsmiljön och att fortsätta arbetet med jämställda livslöner och kompetensutveckling. 

 

Har du en bra chef är chansen att du trivs och stannar högre. Satsa på ledarskapet genom fördjupade kunskaper i arbetsmiljö, arbetsrätt och stöd för vårdens chefer och ledare. Få upp omvårdnadskunskapen på ledningsnivåerna och utvärdera ledarskapet kontinuerligt.

För att kunna fasa ut hyrkostnaderna måste Regionen satsa på att utöka sin egen bemanningspool med regionanställd hyrpersonal som har en hög lön utefter uppdrag. Detta kommer skapa attraktivitet, kontinuitet och trygghet.

 

Organisera och strukturera vården med en vårdmodell där fokus ligger på struktur, uppdragsbeskrivningar, tydlighet i ansvar och delegeringar. Goda exempel och förebilder finns redan som kan implementeras i vården – för en tryggare arbetsmiljö och säkrare vård. Detta stärker teamen kring patienterna för en personcentrerad vård som bygger på relationer och kontinuitet ihop med rätt kompetens. 

Det finns legitimerad personal att anställa. Tillsätt en rekryteringsgrupp i Regionen som fokuserar på att aktivt arbeta med att rekrytera såväl nya kollegor som våra saknade kollegor som valt bort regionen. Regionen kan erbjuda bra villkor och förutsättningar. Vi har inför 2023 tecknat flera lokala arbetstidsavtal för vila och återhämtning med Region Östergötland. Dessa avtal måste nu rullas ut i verksamheterna och implementeras så vi skapar en bättre arbetsmiljö. 

 

Ansvaret för vårdens kompetensförsörjning vilar ytterst på politikerna. För att medarbetare ute i verksamheterna ska kunna leverera på politikers löften till invånarna krävs en både tydlig och långsiktig plan. Det krävs också ekonomiska resurser för att bemanna med rätt kompetens i tillräcklig omfattning. Vi har valt ett roligt, utvecklande och givande yrke. Ge oss förutsättningar att utöva det på bästa sätt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa