Vårdens maktstrukturer behöver förändras

Många kompetenta medarbetare i vården väljer idag bort möjligheten att bli chef på grund av det ohållbara uppdraget, skriver Emma Klingvall, Vårdförbundet.

Debatt 28 november 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I veckan har Sveriges kommuner och Landsting (SKL) sin kongress i Linköping. Kongressdeltagarna är centrala makthavare över vår gemensamma välfärd och arbetsgivare till välfärdens cirka 1,2 miljoner medarbetare. Vårdförbundet vill påminna om vikten av att sätta medarbetarnas förutsättningar i centrum när beslut tas om inriktningen för kommande tre år.

Vårdförbundet som organiserar fyra av hälso- och sjukvårdens livsviktiga legitimerade professioner: barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska och sjuksköterska är överens med vår stora arbetsgivarpart SKL om mycket. 

Vi vet att om vi jobbar som vi gör idag behöver 30 procent av Sveriges befolkning arbeta i vården om 10 år. Fler behöver jobba mer och längre. En ojämlik vård är dyr och en primär hälsovård är lösningen. Vi behöver ändra perspektiv från att ta hand om diagnoser till att ta hand om individer. Vi vet att informationsöverföring mellan vårdgivare måste fungera och om några år är digitaliseringen en naturlig del av arbetet och vardagen.

 

Vården leds utifrån ekonomi och politik och utifrån ett samhällsperspektiv där befolkningen efterfrågar en god och säker vård, hög tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Förtroendet för välfärdens styrning och tilliten till hälso- och sjukvården är ifrågasatt.

Vårdförbundets chefsundersökning bland sina chefsmedlemmar visar att en chef vill vara närvarande för att kunna möta medarbetarna, ha ett tak för antal anställda. Vårdförbundet hävdar max 25 medarbetare per chef men vi vet att det finns chefer som har 100 anställda att leda. 

Vidare önskar chefer möjlighet till egen utveckling, stödfunktioner, vilja att utveckla vården samt mandat att ta beslut. Tillitsbaserat ledarskap är i ropet men det är svårt för vårdens chefer att bygga tillit i en vardag där det aldrig är lugn och ro och där fokus ligger på att släcka bränder och hitta snabba kortsiktiga lösningar på bemanningsbehovet. 

 

Många kompetenta medarbetare med goda ledaregenskaper väljer idag bort möjligheten att bli chef i vården på grund av det ohållbara uppdraget. Det är en viktig fråga ur ett jämställdhetsperspektiv eftersom vi vet att det är mycket sämre förutsättningar att vara chef i offentlig sektor där merparten av cheferna är kvinnor.

Leda i komplexitet ställer höga krav. För att klara av att rigga primärvård och vård nära medborgarna behöver maktstrukturer förändras. Vårdens organisering måste utgå från medborgarna och inte från de som organiserar vården. Vi som arbetar i hälso- och sjukvården måste också få resurser och förutsättningar att möta medborgarnas behov, både när det kommer till det förebyggande folkhälsoarbetet och vården efter vård.

På en attraktiv arbetsplats finns en tydlig vision och värdegrund. Där känner sig medarbetare stolta och engagerade. Där råder en arbetsmiljö som är inspirerande och skapar kreativitet. Där finns det närvarande chefer som lyssnar, ser medarbetarnas personligheter och använder synpunkter och idéer för att förbättra verksamheten. Där är det viktigt att få med sig medarbetarna i förändringar och utveckling så att alla känner sig delaktiga och trivs i gemenskapen.

 

Budskapet till SKL: Skapa attraktiva arbetsplatser och rigga framtidens hälso- och sjukvård med kompetenta team och arbeta personcentrerat i platta organisationer utan hierarkier.

Emma Klingvall, avdelningsordförande Vårdförbundet Östergötland

Ämnen du kan följa