Vänsterpartiet är småföretagens bästa vän

För en dryg månad sedan arrangerade Svenskt Näringsliv på Söderköpings brunn en debatt om partiernas syn på och förhållningssätt gentemot företagen i kommunen.

Debatt 22 juli 2022 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tyvärr gavs lite möjlighet för partierna att presentera vilken syn på företag och näringsliv som man står för. Det finns därför anledning att utveckla vad vi i Vänsterpartiet står för.

 

Tvärtemot vad många tror har vi sannolikt det mest genomtänkta programmet av samtliga partier för att utveckla de små och medelstora företagen. Förslagen finns väl utvecklade i motion 2017/18:3456. Bland sådant som kan lyftas fram vill vi nämna;

- Avskaffa arbetsgivarinträdet vid sjukdom på mindre företag.

- Säkerställ social trygghet för företagare vid sjukdom, arbetslöshet och pension

- Bättre möjlighet till kapitalförsörjning, inte minst vid generationsväxling

- Enklare och tydligare regler i kontakten med kommun och myndigheter

- Finansiellt stöd vid ”grön omställning”

 

För kommunen är företagen viktiga aktörer. I Söderköping är den alldeles övervägande delen egenföretagare eller har någon/några anställda. Förhållandevis många har sin utkomst inom lant- och skogsbruk och är familjeföretag. Andra har sin utkomst genom handel- och restaurangnäringarna eller inom byggsektorn. De bidrar till ett levande samhälle och är en viktig del för arbetstillfälle och sysselsättning i kommunen. Man bör emellertid ges bättre förutsättningar för att kunna växa.

 

Det finns fyra hörnpelare i vänsterpartiets syn på kommunens samarbete och kontakter med företagen:

- Det är viktigt med ett öppet klimat. Det ska vara lätt att komma i kontakt med såväl ledande politiska företrädare som rätt handläggare inom förvaltningen. Här har kommunledningen gjort ansträngningar för att förbättra kontakter och relationer, anser vi.

- Kommunen ska uppmuntra och stödja kreativitet. Satsningen på Coffice och Nyföretagarcentrum är bra exempel, som kan utvecklas ytterligare.

- Kommunen har ett ansvar för en fungerande byråkrati. Handläggningen ska vara rättsäker och effektiv. Detta är delvis en resursfråga, men också en fråga om kompetens, som kan vara svårt för en liten kommun att hantera. Därför är samarbete med andra kommuner en nödvändighet.

- Inom en snar framtid måste hela samhället anpassa sig till ett fossilfritt samhälle. Det blir inte lätt. Kommunen har i sitt samarbete med näringslivet – inte minst mindre företag - en roll att vara pådrivande, ge stöd och handfasta råd i denna nödvändiga omställning.

 

Det finns några områden - som vi tror de flesta mindre företag känner igen - där kommunen skulle kunna göra mer. Det gäller framför allt sådant som kapitalförsörjning och kompetensutveckling, bland annat när det gäller grön omställning. Det finns aktörer som är till för att stödja och bidra med detta, exempelvis Tillväxtverket, Almi, ProNova med flera. Problemet är att mindre företag ofta saknar såväl tid som pengar för att ta kontakt, formulera ansökningar och efterhand förhandla och revidera dessa. Ännu svårare kan det vara när det gäller kontakter för att komma åt EU-medel.

 

I Malå kommun med Vänsterpartiet som tongivande och ledande parti, årets raket på Näringslivets ranking, har man tagit viktiga initiativ. Man har i samarbete med nio andra mindre kommuner i Norrland skapat möjligheter för att finansiera resurspersoner som kan ge handfast stöd till de företag som har behov av hjälp med den här typen av finansierings- och kompetensfrågor. Det handlar om att komma i kontakt med rätt myndighet, att kunna formulera sina behov korrekt och realistiskt. Kort sagt vara en brygga till de institutioner som har möjlighet att kanske kunna bidra med finansiering och kompetens.

Vi ser gärna att ett liknande samarbete mellan kommuner och näringsliv görs i Söderköping och angränsande kommuner.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa